تقویم مشاوره

تقویم اجرایی فعالیت های مشاورین سال چهارم – طرح ویژه تیر – تابستان و نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

هفتهفعالیت های اجراییفعالیت های گروهی
 

 

 

 

 

هفته اول و دوم  

 

 

*) بررسی کتاب برنامه ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی

*) تماس با دانش آموزان و اعلام برنامه
*) آماده‎سازی دفاتر مشاوره کلاسی
*) پیگیری و تکمیل مدارک دانش‎آموزان
*)آشنایی و شناسایی دانش آموزان کلاس
*) نصب و اعلام مباحث آزمون دوره‎ای بر روی برد کلاسی
*)پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یادآوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان
*) شروع دور اول مشاوره فردی با حضور اولیا (اجباری) و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) نصب و اعلام مباحث آزمون دوره‎ای بعد بر روی برد کلاسی
*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که در آزمون عملکرد نامناسبی داشته اند
*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین آزمون دوره ای
*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان
*) تحلیل و بررسی وضعیت دانش آموزان در آزمون دوره
*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیراندرباره نتایج آزمون دوره ای

 

 معارفه


آموزش روش استفاده از کتاب برنامه‎ریزی


معرفی آزمون تعیین سطح


اهمیت تابستان


(معرفی آزمون‎هایدوره‎ای ۱۰ دقیقه)


مکان و زمان وشرایط مطالعه

 

 

 

 

 

 

هفته سوم تا  ششم 

*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی

*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس
*) ادامه مشاوره فردی با حضور اولیا (اجباری) و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) شروع دور دوم مشاوره فردی (اجباری)
*) پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس
*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که در آزمون عملکرد نامناسبی داشته اند
*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان
*) تحلیل و بررسی وضعیت آزمون دانش آموزان
*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیران درباره نتایج آزمون دوره ای
*) آماده سازی و ارسال برنامه مبحثی تعطیلات تابستان به دفتر مرکزی

 

RQ6R


روش خلاصه‎نویسی


کلاسور ارزیابی


آموزش مدیریت زمان


 تکنیک‎های تست‎زنی X و منفی


معرفی کارنامه آزمون دوره‎ای بصورت کامل

 

 

 

 

 

 

 هفته هفتم تا یازدهم 

*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی
*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی
*) ارائه برنامه‎ریزی مبحثی به دفتر مرکزی و اخذ تأییدیه از واحد آموزش
*) آماده سازی برگه دعوت نامه جلسه اولیا
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس و بایگانی فرم مشاهده کلاسی
*) برگزاری جلسه اولیاء (دعوت‎نامه دو روز قبل به دانش‎آموزان ارائه شود.) با موضوع توضیح برنامه مبحثی دو هفته تعطیلات تابستان
*) پیگیری و دریافت تاییدیه برنامه مبحثی تعطیلات تابستان از دفتر مرکزی
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس و بایگانی فرم مشاهده کلاسی
*) ارائه برنامه برای تعطیلات تابستان بطور مبحثی به دانش‎آموزان
*)پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک توسط مسول کامپیوتر جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیاء دانش آموزان
*) تماس با دانش‎آموزان جهت پیگیری چگونگی اجرای برنامه و شروع مجدد کلاس‎ها
*)آماده سازی لیست اردوی مطالعاتی بعد از ظهر
 

اهمیت تغذیه و ورزش


آموزش روش‎های مرور و بازخوانی


روش استفاده از برنامه مبحثی برای تعطیلات تابستانی


۱۰ فرمان برنامه‎ریزی

 

 

هفتهفعالیت های اجراییفعالیت های گروهی
 

 

 

 

 

 

 

هفته دوازدهم تا پانزدهم

*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی

*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی

*)پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان

*)شروع اردوی مطالعاتی بعد از ظهر

*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس

*)همکاری و نظارت بر نحوه برگزاری اردوی مطالعاتی بعد از ظهر

*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که در آزمون عملکرد بسیار نامناسبی داشته اند

*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای

*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان

*) تحلیل و بررسی وضعیت آزمون دانش آموزان و کلاسها

*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیران درباره نتایج آزمون دوره ای

 

 

 

توضیح جعبه لایتنر


توضیح تأثیر نمرات کتبی سال سوم در کنکور و چگونگی آن


روش‎های خواندن (اجمالی و تندخوانی)


حافظه و روش‎های ارتقاء آن


 

 

 

 

 

 

هفته شانزدهم تا نوزدهم  

*) شروع دور چهارم مشاوره فردی (اجباری)
*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی
*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس
*) پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان
*)همکاری و نظارت بر نحوه برگزاری اردوی مطالعاتی بعد از ظهر
*)بایگانی تحلیل و بررسی وضعیت دانش آموزان و کلاسها
*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که در آزمون عملکرد نامناسبی داشته اند
*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان
*) تحلیل آزمون و بررسی وضعیت دانش آموزان و کلاسها
*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیران درباره نتایج آزمون دوره ای

ساعات زیستی بدن (تصویری و صوتی استاد حلّت)


دقت ـ بی‎دقتی ـ تمرکز


توضیح و معرفی تراز ـ نحوه محاسبه آن ـ دروس رتبه‎ساز ـ دروس ترازساز

 

 

 

 

 

هفته بیستم تا بیست و سوم 

*) شروع دور پنجم مشاوره فردی (اختیاری)
*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی
*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس
*) پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان
*)همکاری و نظارت بر نحوه برگزاری اردوی مطالعاتی بعد از ظهر
*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که در آزمون عملکرد نامناسبی داشته اند
*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان
*) تحلیل آزمون و بررسی وضعیت دانش آموزان و کلاسها
*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیران درباره نتایج آزمون دوره
*) برگزاری جلسه با دبیران جهت هماهنگی آزمون‎های تشریحی نیم سال اول
  • ریلکسیشن


    اهمیت تشریحی خواندن در امتحانات ترم


    آموزش‎ راه‎های افزایش اثربخشی مطالعه


    کنترل اضطراب و استرس در آزمون

 

هفتهفعالیت های اجراییفعالیت های گروهی
 

 

 

 

 

هفته بیست و چهارم تا بیست و   هشتم    

*) بررسی کتاب برنامه‎ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی
*) بروز رسانی دفاتر مشاوره کلاسی
*) آماده‎سازی و ارائه گزارش عملکرد دبیران در کلاس
*) ارائه برنامه مطالعاتی آزمونهای نیم سال اول به دانش‎آموزان
*)دعوت از اولیا دانش آموزانی که ضعیف هستند و تاکید مجدد به نظارت بر نحوه مطالعه فرزاندانشان در زمان امتحانات
*) تماس با اولیاء برای پیگیری غائبین و بررسی و تحلیل آزمون دوره‎ای
*) تحویل کارنامه و پاسخ‎نامه آزمون به دانش‎آموزان
*) تحلیل آزمون و بررسی وضعیت دانش آموزان و کلاسها
*)برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با دبیران درباره نتایج آزمون دوره ای
*)همکاری و نظارت بر نحوه برگزاری اردوی مطالعاتی بعد از ظهر
*) تماس با اولیاء جهت پیگیری وضعیت مطالعاتی دانش آموزان
*) بررسی روند تحصیلی هر کلاس بطور جداگانه به تفکیک درس
*) پیگیری دریافت نمرات دانش آموزان و آماده سازی لیست نمرات و کارنامه دانش آموزان
*) پیگیری و اطمینان از ارسال پیامک جهت یاد آوری آزمون دوره‎ای به اولیا دانش آموزان
*) شروع دور ششم مشاوره فردی (اجباری)
 

 

 

 

شارژ انگیزشی و روش‎های پیشگیری از افت دانش‎آموز در دوره امتحانات تستی آخر دی ماه


تعطیل جهت امتحانات دی


تحلیل درصد های داوطلبان کنکور سراسری در سال های قبل