تقویم مشاوره

جدول زمان بندی خدمات مشاوره ی طرح ویژی تیر

زمانمشاوره گروهیمشاوره فردی
تیر ۹۳  جلسهی اول

 •  معارفه
 •  آموزش روش استفاده از کتاب برنامه ریزی و معرفی آزمون تعیین سطح و اهمیت تابستان

 جلسهی دوم

 •   PQRST
 •   آموزش مدیریت زمان
 •  خلاصه نویسی
 •  معرفی آزمون دوره ای اول
 • آشنایی با دانش آموز
 • بررسی سوابق تحصیلی
 • بررسی نتایج دانش آموز در آزمون تعیین سطح
 • آموزش اصول برنامه ریزی فردی و ارایه راهکار
مرداد ۹۳
 •  معرفی کارنامه
 •  معرفی جدول تحلیل کارنامه
 •  آموزش مفاهیم رتبه، تراز، ضرایب

دشواری ، ضریب تعیین، و تکنیک‌های

تست زنی ضربدر منفی

 •  بررسی نتایج آزمون های مشاور
 • بررسی نحوه تکمیل دفتر برنامه ریزی و ارایه

راهکاری اصلاحی و رفع نواقص

 • شناسایی اولیه نقاط ضعف و قوت دانش آموز
 • ارایه اولین برنامه‌ی مطالعاتی فردی
شهریور ۹۳ جلسهی اول

 • توضیح تأثیر معدل در کنکور
 • کلاسور ارزیابی

 جلسهی دوم

 • روش استفاده از برنامه ی مبحثی برای

تعطیلات تابستانی

 • ۱۰ فرمان برنامه ریزی
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارایه راهکار
 • توضیح برنامه مبحثی
مهر۹۳ جلسهی اول

 • آموزش روشهای مرور و بازخوانی

 جلسهی دوم

 • حافظه و روشهای ارتقاء آن
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 • ارایه راهکارهای مدیریت زمان و مطالعه
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی
آبان ۹۳ جلسهی اول

 • توضیح و معرفی تراز و نحوه محاسبه آن

ودروس ترازساز، رتبه ساز و سرنوشتساز

 جلسهی دوم

 • آموزش ریلکسیشن
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی جداول مدیریت زمان وهدف گذاری و ارایه

راهکارهایی در این زمینه

 • تمرین ریلکسیشن
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی
آذر۹۳ جلسهی اول

 •   توضیحات مربوط به نحوه ثبت نام

دانشگاه سراسری و معرفی دوره های

روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی،

نیمه حضوری، تربیت معلم- کد سوابق

تحصیلی.

 جلسهی دوم

 • تندخوانی و مطالعه برای آزمونهای

تشریحی

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و دستیابی به هدف؛
 • مشاوره ثبت نام دانشگاه سراسری
 • ارایه برنامه مطالعاتی فردی
دی ۹۳_
 • راهکارهای مطالعه برای آزمونهای تشریحی
 • بررسی و رفع مطالعات خاص دانش آموزان

(مطالعاتی و روانشناختی)

بهمن ۹۳ جلسه‌ی اول

 •  توضیحات مربوط به انتخاب رشته

دانشگاه آزاد

 • نحوه گزینش
 • معرفی مفاهیم تمام وقت، پاره وقت

بومی گزینی، انتخاب هفتم

 •  پیش بینی تراز و معرفی رشته های

دانشگاهی

 • انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 • توضیح برنامه مبحثی
اسفند۹۳  جلسه اول

 •  آموزش نحوه اجرای برنامه جمع بندی

ویژه اسفند و تعطیلات نوروزی و توزیع

برنامه.

  جلسه دوم

 • توضیح آزمونهای جامع نوروزی ، روشهای مطالعه و جمع بندی در نوروز
 • انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 • ارائه راهکارهای مدیریت زمان و مطالعه در نوروز
 • توضیح برنامه مبحثی

تذکر: با توجه به احتمال تغییر در زمان ثبت نام دانشگاه آزاد برنامه مشاوره فردی بهمن و اسفند ممکن است جابجا شود

فروردین ۹۴
 • توضیح اهمیت ایام باقی مانده تا کنکور
 • آموزش روشهای افزایش اثربخشی

مطالعه

 • بررسی نتایج آزمون های جامع پایه و پیش دانشگاهی

و مشاور

 • بررسی جداول مدیریت زمان و اثربخشی
 • ارایه راهکارهای اثربخشی و مدیریت زمان
 • تمرین ریلکسیشن؛ این تمرین اختیاری است
  جلسهی اول

 • آموزش تکمیلی ریلکسیشن و غلبه بر

اضطراب آزمون، مرور

 • روشهای جمع بندی

  جلسهی دوم

 •  آموزش نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای

اردوی علمی و آزمون های جامع

آموزش نحوه استفاده از کتب شب کنکور

و هماهنگی در مورد انتخاب رشته در مرداد

 • بررسی نتایج آزمون های دوره ای
 • بررسی نمودار رشد
 • ارایه راهکارهای جمع بندی و آمادگی اردوی علمی
 • تمرین ریلکسیشن
 • هماهنگی جلسه انتخاب رشته مردادماه
خرداد ۹۴  _
 • راهکارهای مطالعه اردوی علمی
 •  رفع مشکلات خاص دانش آموزان
 • راهکارهای شب کنکور

 

 

 

جدول زمان بندی خدمات مشاوره ی طرح جهش

 

زمانمشاوره گروهیمشاوره فردی
تیر ۹۳           جلسهی اول

 •  معارفه
 •  آموزش روش استفاده از کتاب برنامه ریزی و معرفی آزمون
 •  تعیین سطح و اهمیت تابستان

         جلسهی دوم

 •  توضیح تاثیر معدل در کنکور
 •  آموزش مدیریت زمان

 

 •  آشنایی با دانش آموز
 •  بررسی سوابق تحصیلی
 •  بررسی نتایج دانش آموز در آزمون دوره ای
 •  آموزش اصول برنامه ریزی فردی و ارایه راهکار
مرداد ۹۳           جلسهی اول

 • خلاصه نویسی
 •  کلاسور ارزیابی

         جلسهی دوم

 • ده فرمان برنامه ریزی
 • روش مطالعه PQRST

 

 

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
 •  بررسی نحوه تکمیل دفتر برنامه ریزی و ارایه راهکاری اصلاحی و رفع نقص
 •  شناسایی اولیه نقاط ضعف و قوت دانش آموز
 •  ارایه اولین برنامه‌ی مطالعاتی فردی
شهریور ۹۳           جلسهی اول

 • مطالعه برای آزمون های تشریحی وروش های پاسخ گویی به آزمون های تشریحی
 • آموزش روشهای مرور و باز خوانی
 • معرفی رشته های تحصیلی (مختص پایه اول)
 •  آشنایی با آزمون دانشگاه
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای دوم
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارایه راهکار
 • پاسخ گویی به مشکلات مطالعه و آزمون های تشریحی دانش آموزان

 

جدول زمان بندی خدمات مشاوره ی طرح فرهیخته

 

زمانمشاوره گروهیمشاوره فردی
تیر ۹۳         جلسهی اول

 •  معارفه
 •  آموزش روش استفاده از کتاب برنامه ریزی و آزمون تعیین سطح

       جلسهی دوم

 •   آموزش روش PQRST
 •   آموزش مدیریت زمان
 •  خلاصه نویسی

 

 •   آشنایی با دانش آموز
 • بررسی سوابق تحصیلی
 •  آموزش اصول برنامه ریزی فردی و ارایه راهکار
آبان ۹۳          جلسهی اول

 •  توضیح و معرفی تراز و نحوه ی محاسبه آن
 • دروس تراز ساز، رتبه ساز و سرنوشت ساز

        جلسهی دوم

 • معرفی کارنامه
 • معرفی جدول تحلیل کارنامه
 •  آموزش مفاهیم ضریب دشواری، ضریب تبیین
 •  روش های صحیح تست زنی
 • کلاسور ارزیابی
 • بررسی نتایج آزمون های مشاور و آزمون دوره ای
 •  بررسی نحوه تکمیل دفتر برنامه ریزی و ارایه راهکاری اصلاحی و رفع نواقص
 •  شناسایی اولیه نقاط ضعف و قوت دانش آموز
 •  بررسی جداول مدیریت زمان و هدف گذاری
 •  ارائه راه کارهای مدیریت زمان و هدف گذاری
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
آذر ۹۳          جلسهی اول

 • توضیحات مربوط به نحوه‌ی ثبت نام دانشگاه سراسری
 •  معرفی دوره‌های مختلف از قبیل روزانه، شبانه و غیره

        جلسهی دوم

 • ده فرمان برنامه ریزی
 •  روش‌های تندخوانی
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 • بررسی نمودار رشد و دستیابی به هدف
 • مشاوره ثبت نام دانشگاه
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
دی۹۳          جلسهی اول

 •  روش های پاسخگویی به آزمون های تشریحی

        جلسهی دوم

 •   تاثیر معدل کتبی در کنکور
 •  روش استفاده از برنامه مبحثی
 •   راه کارهای مطالعه برای آزمون های تشریحی
 •  بررسی و رفع معضلات خاص دانش آموزان(مطالعات روان شناختی)
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
بهمن ۹۳       جلسهی اول

 • توضیحات مربوط به انتخاب رشته

       جلسهی دوم

 •  آموزش نحوه اجرای برنامه جمع بندی اسفند و تعطیلات نوروزی و توزیع برنامه
 •   بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور

 

اسفند۹۳         جلسهی اول

 •  توضیحات مربوط به نحوه ثبت نام دانشگاه سراسری و معرفی دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، نیمه حضوری، تربیت معلم- کد سوابق تحصیلی.

       جلسهی دوم

 •   تندخوانی و مطالعه برای آزمونهای تشریحی
 • ·          بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 •   بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 •   کنترل ویژه برنامه جمع بندی کتابهای برنامه ریزی دانش آموزان و اجرای آن توسط دانش آموزا
 •  ارایه راهکارهای مدیریت زمان و مطالعه در نوروز
فروردین ۹۴
 • توضیح در مورد اهمیت ایام باقی مانده به کنکور
 • آموزش روش های افزایشی اثر بخشی مطالعه
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 •   بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 •  ارائه راه کارهای اثر بخشی و مدیریت زمان
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
 •  تمرین ریلکسیشن
بهمن ۹۳          جلسه‌ی اول

 •  توضیحات مربوط به انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 •  نحوه گزینش
 • معرفی مفاهیم تمام وقت، پاره وقت، بومی گزینی، انتخاب هفتم
 •  پیش بینی تراز و معرفی رشته های دانشگاهی

 

 •  انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 •  توضیح برنامه مبحثی
اردیبهشت۹۴          جلسهی اول

 •  آموزش روش های غلبه بر اضطراب آزمون
 • آموزش روش‌های مرور

        جلسهی دوم

 • آموزش نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای اردوی علمی و آزمون های جامع
 •  آموزش نحوه استفاده از کتب شب کنکور و هماهنگی در مورد انتخاب رشته سراسری در مرداد
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای
 •  بررسی نمودار رشد
 • ارائه راهکارهای جمع بندی و آمادگی اردوی علمی
 •  تمرین ریلکسیشن
خرداد ۹۴                                   -
 • راهکار مطالعه برای اردوی علمی
 •  رفع مشکلان خاص دانش آموزان (مطالعات و روانشناختی)
 •  بررسی نتایج آزمون جمع بندی ۵
مرداد ۹۴       -
 •  انتخاب رشته دانشگاه

 

 

جدول زمان بندی خدمات مشاوره ی طرح تثبیت

 

زمانمشاوره گروهیمشاوره فردی
مهر۹۳
 • معارفه
 •  آموزش روش استفاده از کتاب برنامه ریزی
 • معرفی آزمو ن تعیین سطح
 •  معرفی آزمون های دوره ای
 •  توضیح تاثیر معدل درکنکور (بسیار مهم)
 •  آشنایی با دانش آموز
 • بررسی سوابق تحصیلی

 

آبان ۹۳           جلسهی اول

 • توضیح و معرفی تراز و نحوه ی محاسبه آن
 •  آموزش مدیریت زمان
 • کلاسور ارزیابی
 • روش های صحیح تست زنی

جلسهی دوم

 • آموزش روش PQRST
 •  آموزش خلاصه نویسی
 •  معرفی کارنامه

 

 •   بررسی نتایج آزمون های مشاور و آزمون دوره ای
 •  بررسی نحوه تکمیل دفتر برنامه ریزی و ارایه راهکاری اصلاحی و رفع نواقص
 • شناسایی اولیه نقاط ضعف و قوت دانش آموز
 • بررسی جداول مدیریت زمان و هدف گذاری
 •  ارائه راه کارهای مدیریت زمان و هدف گذاری
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
آذر ۹۳           جلسهی اول

 • توضیحات مربوط به نحوه‌ی ثبت نام دانشگاه سراسری
 •  روش های پاسخگویی به آزمون های تشریحی
 • توضیح در مورد امتحانات پایان ترم

جلسهی دوم

 •  ده فرمان برنامه ریزی
 •  روش های تند خوانی
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 •  بررسی نمودار رشد و دستیابی به هدف
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
 •   راه کارهای مطالعه برای آزمون های تشریحی
 •  بررسی و رفع معضلات خاص دانش آموزان(مطالعاتی و روان شناختی)
بهمن۹۳           جلسهی اول

 •  آموزش روش های مرور و بازخوانی
 •  توضیحات مربوط به انتخاب رشته دانشگاه و معرفی دوره های آن (مختص پایه سوم)
 •   بررسی نتایج آزمون دوره ای
بهمن ۹۳      جلسهی اول

 •  توضیحات مربوط به انتخاب رشته

جلسهی دوم

 •  آموزش نحوه اجرای برنامه جمع بندی اسفند و تعطیلات نوروزی و توزیع برنامه
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور

 

اسفند۹۳            

 •  ریلکسیشن یا تن آرامی
 • حافظه و روش های ارتقا آن
 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 •   بررسی نمودار رشد و اثربخشی
 • کنترل ویژه برنامه جمع بندی کتابهای برنامه ریزی دانش آموزان و اجرای آن توسط دانش آموزا
 • ارایه راهکارهای مدیریت زمان و مطالعه در نوروز
فروردین ۹۴
 •  توضیح در مورد اهمیت ایام باقی مانده به کنکور
 • آموزش روش های افزایشی اثر بخشی مطالعه
 •  ارائه راه کارهای اثر بخشی و مدیریت زمان
 •  ارائه برنامه مطالعاتی فردی
 •  تمرین ریلکسیشن
 •  بررسی نتایج آزمون نوروز
اردیبهشت۹۴           جلسه‌ی اول

 •  توضیحات مربوط به انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 •  نحوه گزینش
 •  معرفی مفاهیم تمام وقت، پاره وقت، بومی گزینی، انتخاب هفتم
 •  پیش بینی تراز و معرفی رشته های دانشگاهی
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای و آزمون های مشاور
 •  بررسی نمودار رشد
 •  تمرین ریلکسیشن

 

 

 

جدول زمان بندی خدمات مشاوره ی طرح ویژه فنی وحرفه ای-کار دانش

 

زمانمشاوره گروهیمشاوره فردی
مهر۹۳
 •  معارفه
 •  آموزش روش استفاده از کتاب برنامه ریزی و معرفی آزمون تعیین سطح و اهمیت تابستان
 • آموزش PQRST

 

 

 •  آشنایی با دانش آموز
 •  بررسی سوابق تحصیلی
 •  آموزش اصول برنامه ریزی فردی و ارایه راهکار
آبان ۹۳          جلسهی اول

 • کلاسور ارزیابی
 •  آموزش مدیریت زمان

         جلسهی دوم

 •  آموزش خلاصه نویسی
 •  روش های صحیح تست زنی

 

 •  بررسی نتایج آزمون های دوره ای و مشاور
 •  بررسی نحوه تکمیل کتاب برنامه ریزی و ارایه راهکاری اصلاحی و رفع نواقص
 •  شناسایی اولیه نقاط ضعف و قوت دانش آموز
 •  بررسی جداول مدیریتزمان و هدف گذاری
 •  ارائه راه کارهای مدیریت زمان و هدف گذاری
 • ارایه اولین برنامه‌ی مطالعاتی فردی
آذر ۹۳           جلسهی اول

 • توضیح معرفی تراز، نحوه محاسبه آن، دروس تراز ساز، رتبه ساز و سرنوشت ساز
 •  معرفی کارنامه
 • معرفی جدول تحلیل کارنامه
 • آموزش مفاهیم ضریب دشواری، ضریب تبیین

جلسهی دوم

 •  ده فرمان برنامه ریزی
 •  روش های تند خوانی
 

 •   بررسی نتایج آزمون دوره ای و مشاور
 •   بررسی نمودار رشد و دستیابی به هدف

 

دی۹۳                            - 

 •  راه کارهای مطالعه برای آزمون های تشریحی
 •  بررسی و رفع معضلات حاص دانش آموزان (مطالعات روان شناختی)
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
بهمن ۹۳      جلسهی اول

 •  آموزش روش های مرور و بازخوانی
 •  حافظه و روش های ارتقا آن

جلسهی دوم

 •  آموزش نحوه اجرای برنامه جمع بندی اسفند و تعطیلات نوروزی و توزیع برنامه
 

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
اسفند۹۳
 •  توضیح آزمون های جامع نوروزی و روش های جمع بندی و مطالعه در نوروز
 •  ریلکسیشن یا تن آرامی
 

 •  بررسی نتایج آزمون دوره ای
 •  بررسی نمودار رشد و اثر بخشی
 •  کنترل ویژه برنامه جمع بندی کتابهای برنامه ریزی دانش آموزان و اجرای آن توسط دانش آموز
 • ارائه راه کارهای مدیریت زمان و مطالعه در نوروز
فروردین ۹۳ 

 • توضیح در مورد اهمیت ایام باقی مانده به کنکور
 • آموزش روش های افزایشی اثر بخشی مطالعه
 

 • راهکارهای مطالعه برای آزمونهای تشریحی
 • بررسی و رفع مطالعات خاص دانش آموزان (مطالعاتی و روانشناختی)
اردیبهشت ۹۳           جلسه‌ی اول

 •  آموزش روش های غلبه بر اضطراب آزمون
 •  آموزش نحوه مطالعه و برنامه ریزی برای آزمون های جامع

جلسهی دوم

 •  آموزش نحوه استفاده از کتب شب کنکور
 •  توضیحات مربوط به نحوه‌ی ثبت نام آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، معرفی دوره‌های مختلف از قبیل روزانه و شبانه و مؤسسات غیر انتفاعی
 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
 •  بررسی نمودار رشد
 •  ارائه راه کارهای جمع بندی
 •   تمرین ریلکسیشن
 • مشاوره ثبت نام دانشگاه
خرداد۹۳
 •  توضیحاتی در مورد انتخاب شهر دانشگاه سراسری (در صورت متفاوت بودن زمان انتخاب رشته این بخش به زمان مناسب خود انتقال داده می شود)
 

 • راه کار مطالعه برای آزمون‌های جامع پایان سال

رفع مشکلات خاص دانش آموزان (مطالعاتی و روان شناختی)

 • بررسی نتایج آزمون دوره ای
 • انتخاب شهر دانشگاه سراسری (در صورت متفاوت بودن زمان انتخاب رشته این بخش به زمان مناسب خود انتقال داده می شود و مشاوره فردی آن اجباری خواهد بود)