آزمون های آزمایشی

آزمون

شرکت در آزمونهای آزمایشی از یک رو باعث آشنایی دانش آموزان و داوطلبان با نمونه سوالات امتحانی شده و از سوی دیگر آنها را با فضای آزمونها می توان به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و حتی برنامه های آموزشی استفاده نمود.از این رو آموزشگاه علوی متناسب با هر طرح اقدام به برگزاری آزمون های هماهنگ با طرح درس و برنامه های آموزشی مربوط می نماید.

آشنایی با آزمون های آزمایشی موسسه علوی

۱- هفتگی

جهت جلوگیری از فراموشی مطالب و عدم تجمیع دروس در پایان دوره یا ترم هر هفته یک آزمون هفتگی به صورت تستی برگزار می گردد.از آنجا که این آزمونها با هدف آموزش و نه ارزشیابی طراحی می گردند عموما از آزمونهای تستی دوره ای ساده تر هستند.

هفتگی تستی:

این آزمونها برای دانش آموزان سال چهارم دبیرستان وهمچنین داوطلبان کنکور به صورت تستی برگزار میگردد.این آزمونها با هدف آموزش و ارزشیابی طراحی می گردند و عموما از آزمونهای تستی دوره ای ساده تر هستند.

هفتگی تشریحی:

که مختص دانش آموزان تقویتی پایه دبیرستان(طرح های جهش و تثبیت) است.متناسب با طرح درس،هرجلسه دانش آموزان می بایست به چند سوال از دروس تدریس شده آنروز پاسخ دهند.هدف از این آزمونها نوعی خود آزمایی دانش آموز از مقدار یادگیری و فهم درس داده شده در همان روز و تکمیل فرآیند آموزش است.

۲- دوره ای

در واقع آزمون هایی هستند که از لحاظ نمونه سوالات و بودجه بندی کنکوری براساس معیارهای سازمان سنجش طراحی شده اند که به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می گردند که شامل:

تعیین سطح:

آزمونی از اطلاعات مدرسه و سالهای گذشته داوطلب ودر هفته آغازین هر طرح برگزار می گردد.تا بدانیم دانش آموز باچه سطحی وارد مجموعه علوی می شود.

پیشروی:

که در آن مطالب آموخته شده از آزمون قبلی تا آزمون فعلی مورد سنجش قرار میگیرد.

جمع بندی:

در این آزمونها آموخته های داوطلبان از آزمون جامع قبلی تا آزمون فعلی مورد سنجش قرار میگیرد.آزمونهای جمع بندی پس از هر ۲ یا۳ آزمون پیشروی در برنامه گنجانده شده اند.

نوروزی:

به منظور بررسی هرچه بیشتر اطللاعات داوطلبان از مطالب آموخته شده از ابتدای سال تحصیلی تا اسفند ماه می باشد،که شامل آزمونهای پایه و آزمونهای سال چهارم می باشد.

جامع(اردوی علمی):

در خرداد هرسال و همزمان با دوران جمع بندی دروس،آموزشگاه اقدام به برگزاری چندین مرحله آزمون جامع به سبک سازمان سنجش می نماید.این آزمونها باعث می شوند که دانش آموز قبل از حضور در سر جلسه کنکور آخرین نقاط ضعف خود را یافته و نسبت به رفع آنها در زمان باقی مانده اقدام نماید.

جامع دانشگاه:

به منظور آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان با جو حاکم بر جلسه کنکور سراسری و کسب آمادگی روحی و روانی لازم هر ساله آموزشگاه علوی اقدام به برگزاری آزمونی جامع به صورت هماهنگ کشوری در دانشگاه های معتبر می نماید.

 

نمونه1-س

 

 

آزمون