شرکت در آزمون های آزمایشی از یک رو باعث آ شنایی دانش آموزان و داوطلبان با نمونه سوالات امتحانی شده و از سوی دیگر آنها را بافضای آزمون ها میتوان به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان وحتی برنامه های آموزشی استفاده نمود.از این رو آموزشگاه علوی متناسب با هر طرح اقدام به برگزاری آزمون های هماهنگ با طرح درس و برنامه های آموزشی مربوط می نماید.

آشنایی با آزمون های آزمایشی موسسه علوی
۱- آزمون هفتگی

جهت جلوگیری از فراموشی مطالب و همچنین عدم تجمیع دروس در پایان دوره یا ترم هر هفته یک آزمون هفتگی به صورت تستی برگزار می گردد.از آنجا که این آزمون ها با هدف آموزش و نه ارزشیابی طراحی می گردند عموما از آزمونهای تستس دوره ای ساده تر می باشند.

آزمون های هفتگی تستی:این آزمونها برای دانش آموزان سال چهارم دبیرستان وهمچنین داوطلبان کنکور به صورت تستی برگزار میگردد.از آنجا که این آزمون ها با هدف آموزش و ارزشیابی طراحی میگردند عموما از آزمونهای تستی دوره ای ساده تر می باشند.

آزمون هفتگی تشریحی: که مختص دانش آموزان تقویتی پایه دبیرستان(طرح های جهش و تثبیت) می باشد.متناسب با طرح درس،هرجلسه دانش آموزان می بایست به چند سوال از دروس تدریس شده آنروز پاسخ دهند.هدف از این آزمونها نوعی خود آزمایی دانش آموز از مقدار یادگیری و فهم درس داده شده در همان روز و تکمیل فرآیند آموزش می باشد.

۲- آزمون دوره ای

این آزمون ها در واقع آزمونهایی هستند که از لحاظ نمونه سوالات وبودجه بندی کنکوری براساس معیارهای سازمان سنجش طراحی شده اند که به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار میگردند.

شامل:

آزمون تعیین سطح:آزمونی از اطلاعات مدرسه و سالهای گذشته داوطلب ودر هفته آغازین هر طرح برگزار می گردد.تا بدانیم دانش آموز باچه سطحی وارد مجموعه علوی می شود.

آزمون های پیشروی:که در آن مطالب آموخته شده از آزمون قبلی تا آزمون فعلی مورد سنجش قرار میگیرد.

آزمون های جمع بندی :در این آزمونها آموخته های داوطلبان از آزمون جامع قبلی تا آزمون فعلی مورد سنجش قرار میگیرد.آزمونهای جمع بندی پس از هر ۲ یا۳ آزمون پیشروی در برنامه گنجانده شده اند.

آزمون های نوروزی:این آزمون ها به منظور بررسی هرچه بیشتر اطللاعات داوطلبان از مطالب آموخته شده از ابتدای سال تحصیلی تا اسفند ماه می باشد،که شامل آزمون های پایه و آزمونهای سال چهارم می باشد.

آزمون های جامع(اردوی علمی):در خرداد هرسال و همزمان با دوران جمع بندی دروس،آموزشگاه اقدام به برگزاری چندین مرحله آزمون جامع به سبک سازمان سنجش می نماید.این آزمون ها باعث میشوند که دانش آموز قبل از حضور در سر جلسه کنکور آخرین نقاط ضعف خود را یافته و نسبت به رفع آنها در زمان باقی مانده اقدام نماید.

آزمون جامع دانشگاه:به منظور آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان با جو حاکم بر جلسه آزمون سراسری وکسب آمادگی روحی و روانی لازم هر ساله آموزشگاه علوی اقدام به برگزاری آزمونی جامع به صورت هماهنگ کشوری در دانشگاه های معتبر می نماید.

 

نمونه1-س

 

 

نمونه-س2