دبیران (ادبیات)

مینا مدحی : دبیر

مینا مدحی

دکترای ادبیات فارسی

21 سال سابقه تدریس

شهرام باراد : دبیر

شهرام باراد

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

22 سال سابقه تدریس

سید علی پیش نماز : دبیر

سید علی پیش نماز

کارشناسی ادبیات فارسی

24سال سابقه تدریس

محمد مهدی جعفری : دبیر

محمد مهدی جعفری

دکترای ادبیات فارسی

18سال سابقه تدریس

عاطفه گزمه :

عاطفه گزمه

کارشناسی ارشدادبیات فارسی

13 سال سابقه تدریس

ابوالفضل رفیعی : دبیر

ابوالفضل رفیعی

کارشناسی ادبیات فارسی

23سال سابقه تدریس

سید محمد طبایی : دبیر

سید محمد طبایی

دکترای ادبیات فارسی

25سال سابقه تدریس

محمد علی نژاد : دبیر

محمد علی نژاد

کارشناسی ادبیات فارسی

23سال سابقه تدریس

حسن غلامی : دبیر

حسن غلامی

کارشناسی ارشدادبیات فارسی

16سال سابقه تدریس

مسعود محمدی : دبیر

مسعود محمدی

کارشناسی ادبیات فارسی

25سال سابقه تدریس

ناصر نوروند : دبیر

ناصر نوروند

کارشناسی زبان وادبیات فارسی

23سال سابقه تدریس