دبیران (ادبیات)

مریم حریری : دبیر

مریم حریری

کارشناسی ادبيات فارسی

18سال سابقه تدريس

میترا صوفی :

میترا صوفی

دکترای ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

سید علی پیش نماز : دبیر

سید علی پیش نماز

کارشناسی ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

جمال توکلی : دبیر

جمال توکلی

دکترای ادبیات فارسی

17سال سابقه تدریس

محمد مهدی جعفری : دبیر

محمد مهدی جعفری

دکترای ادبیات فارسی

15سال سابقه تدریس

اشکان خانقاه : دبیر

اشکان خانقاه

دکترای ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

علی ترکمن : دبیر

علی ترکمن

دکترای زبان وادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

محمد اصغری :

محمد اصغری

کارشناسی ادبیات فارسی

15سال سابقه تدریس

علی دلیری : دبیر

علی دلیری

دکترای ادبیات فارسی

15سال سابقه تدریس

عاطفه گزمه :

عاطفه گزمه

کارشناسی ارشدادبیات فارسی

8سال سابقه تدریس

ابوالفضل رفیعی : دبیر

ابوالفضل رفیعی

کارشناسی ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

علی رضا زرباف : دبیر

علی رضا زرباف

دکترای ادبیات فارسی

19سال سابقه تدریس

داریوش احمدی : دبیر

داریوش احمدی

کارشناس حقوق

8سال سابقه تدریس

سید محمد طبایی : دبیر

سید محمد طبایی

دکترای ادبیات فارسی

27سال سابقه تدریس

محمد علی نژاد : دبیر

محمد علی نژاد

کارشناسی ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

حسن غلامی : دبیر

حسن غلامی

کارشناسی ارشدادبیات فارسی

13سال سابقه تدریس

مجید یحیی زاده : دبیر

مجید یحیی زاده

کارشناسی ادبیات فارسی

33سال سابقه تدریس

محمد توکلی : دبیر

محمد توکلی

کارشناسی ادبیات فارسی

17سال سابقه تدریس

مسعود محمدی : دبیر

مسعود محمدی

کارشناسی ادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

ناصر نوروند : دبیر

ناصر نوروند

کارشناسی زبان وادبیات فارسی

20سال سابقه تدریس

نفیسه صادق پور : دبیر

نفیسه صادق پور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

10سال سابقه تدریس

سید محمد سید موسوی : دبیر

سید محمد سید موسوی

کارشناسی ارشدادبیات فارسی

15سال سابقه تدریس