دبیران (دروس انسانی)

سید رضا میرخانی :

سید رضا میرخانی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

10 سال سابقه تدریس

محمد حسن اثباتی :

محمد حسن اثباتی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

18 سال سابقه تدریس

محمدرضا پژوم :

محمدرضا پژوم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

19 سال سابقه تدریس

علی معزی :

علی معزی

دکترای فلسفه

18 سال سابقه تدریس

فرزاد روا :

فرزاد روا

کارشناسی ارشدحقوق

13سال سابقه تدریس

رامین اسلام :

رامین اسلام

کارشناسی مهندسی صنایع

17 سال سابقه تدریس

افشین بهبد :

افشین بهبد

کارشناسی دبیری ریاضی

23 سال سابقه تدریس

افشین رحمانی :

افشین رحمانی

کارشناسی اقتصاد نظری

18 سال سابقه تدریس