دبیران (دروس انسانی)

محمد حسن اثباتی :

محمد حسن اثباتی

کارشناس روانشناسی

کارشناس ارشدجامعه شناسی

15 سال سابقه تدریس

مهران افشاری :

مهران افشاری

کارشناسی ارشد روانشناسی

25سال سابقه تدریس

بیژن امجدیان :

بیژن امجدیان

کارشناس ارشدمدیریت صنعتی

15 سال سابقه تدریس

مهرداد امجدیان(ایجادی) :

مهرداد امجدیان(ایجادی)

کارشناسی علوم اجتماعی

11 سال سابقه تدریس

اصغربکا :

اصغربکا

کارشناسی ارشدمردم شناسی

10سال سابقه تدریس

محمدرضا پژوم :

محمدرضا پژوم

کارشناسی ارشد اقتصاد

16 سال سابقه تدریس

سید عبداله علایی :

سید عبداله علایی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

29 سال سابقه تدریس

سیاوش خداشناس :

سیاوش خداشناس

کارشناسی ارشد مدیریت

10سال سابقه تدریس

عمادالدین اعتمادی :

عمادالدین اعتمادی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

8سال سابقه تدریس

منوچهر ستینه :

منوچهر ستینه

کارشناسی  حقوق

13سال سابقه تدریس

ناصر صابر مقدم :

ناصر صابر مقدم

کارشناسی علوم اجتماعی

19سال سابقه تدریس

کامران کریمی :

کامران کریمی

کارشناس ارشد ادبیات

18سال سابقه تدریس

رضا بهروز فخر :

رضا بهروز فخر

کارشناس ارشد علوم سیاسی

12سال سابقه تدریس

علی معزی :

علی معزی

دکترای حقوق و روابط بین الملل

20سال سابقه تدریس

فرزاد روا :

فرزاد روا

کارشناسی ارشدحقوق

10سال سابقه تدریس

حسن بهزاد فر :

حسن بهزاد فر

کارشناسی ارشد روانشناسی

20 سال سابقه تدریس

بهروز یحیی :

بهروز یحیی

کارشناسی ارشد جغرافیا

25 سال سابقه تدریس

سید محمد یعقوبی :

سید محمد یعقوبی

کارشناس ارشدجغرافیای

سیاسی

8سال سابقه تدریس