دبیران (دیفرانسیل و ریاضی تجربی)

علیرضا رضایی : دبیر

علیرضا رضایی

کارشناسی ارشد صنایع

23 سال سابقه تدریس

رضا حاجی حسنی : دبیر

رضا حاجی حسنی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

24 سال سابقه تدریس

آرش اعتمادی :

آرش اعتمادی

کارشناسی مهندسی مکانیک

18 سال سابقه تدریس

مهران  باقرزاده :

مهران باقرزاده

کارشناسی ریاضی محض

25سال سابقه تدریس

علیرضا خشنود : دبیر

علیرضا خشنود

کارشناس ارشدر مهندسی کامپیوتر

11 سال سابقه تدریس

هادی خادمی : دبیر

هادی خادمی

کارشناسی مهندسی نساجی

22 سال سابقه تدریس

سید علی تیموریان : دبیر

سید علی تیموریان

کارشناسی ارشد عمران

17 سال سابقه تدریس

فرزام جیرسرایی : دبیر

فرزام جیرسرایی

کارشناسی مهندسی پزشکی

20 سال سابقه تدریس

محمد خلیلی : دبیر

محمد خلیلی

کارشناسی ریاضی

21 سال سابقه تدریس

فریدون زینی :

فریدون زینی

کارشناسی ارشد ریاضی

33 سال سابقه تدریس