دبیران (دیفرانسیل و ریاضی تجربی)

مهرداد آرمند :

مهرداد آرمند

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

24 سال سابقه تدریس

آرش اعتمادی :

آرش اعتمادی

کارشناسی مهندسی مکانیک

15 سال سابقه تدریس

مهران  باقرزاده :

مهران باقرزاده

کارشناسی ریاضی محض

22سال سابقه تدریس

علیرضا خشنود :

علیرضا خشنود

کارشناس ارشدکامپیوتر

8 سال سابقه تدریس

هادی خادمی :

هادی خادمی

کارشناسی مهندسی نساجی

19 سال سابقه تدریس

علی پسندیده :

علی پسندیده

کارشناس ارشدمتالوژی

18 سال سابقه تدریس

مهدی بختیاری :

مهدی بختیاری

کارشناسی ارشد ریاضی

7 سال سابقه تدریس

سید علی تیموریان :

سید علی تیموریان

کارشناسی ارشد عمران

14 سال سابقه تدریس

فرزام جیرسرایی :

فرزام جیرسرایی

کارشناسی مهندسی پزشکی

17 سال سابقه تدریس

سید شاهین خلیلی :

سید شاهین خلیلی

کارشناسی مهندسی عمران

11 سال سابقه تدریس

محمد خلیلی :

محمد خلیلی

کارشناسی ریاضی

18 سال سابقه تدریس

فریدون زینی :

فریدون زینی

کارشناسی ریاضی

30 سال سابقه تدریس

آرمین شرق :

آرمین شرق

کارشناسی مهندسی عمران

20 سال سابقه تدریس

حمیدرضا شیرعلی :

حمیدرضا شیرعلی

کارشناسی مهندسی الکترونیک

20سال سابقه تدریس

علی بلوچ زاده :

علی بلوچ زاده

کارشناس ارشدمکانیک

10سال سابقه تدریس

بابک روغنی :

بابک روغنی

کارشناسی ارشد صنایع

11سال سابقه تدریس

محمد نیک رفتار :

محمد نیک رفتار

کارشناسی ریاضی

11 سال سابقه تدریس

محمدعلی نجفی :

محمدعلی نجفی

دکترای ریاضی 28

سال سابقه تدریس

هادی مهندس :

هادی مهندس

کارشناس ارشد فیزیک

22 سال سابقه تدریس

امیر هوشنگ کلیایی :

امیر هوشنگ کلیایی

کارشناسی مهندسی متالوژی

20 سال سابقه تدریس

امیرحسین افشار :

امیرحسین افشار

کارشناسی مکانیک

10 سال سابقه تدریس

مجتبی عشقی :

مجتبی عشقی

کارشناسی ریاضی محض

26 سال سابقه تدریس

اصغر قاضی :

اصغر قاضی

کارشناسی مهندسی مکانیک

25سال سابقه تدریس

محمد محمدحسینی :

محمد محمدحسینی

کارشناسی مهندسی الکترونیک

12 سال سابقه تدریس

محمدرضا میرزایی :

محمدرضا میرزایی

کارشناسی ارشد عمران

20سال سابقه تدریس

محسن شاهی :

محسن شاهی

کارشناسی ارشد عمران

12 سال سابقه تدریس

محمد نعمت الهی :

محمد نعمت الهی

کارشناسی ارشد برق

8سال سابقه تدریس