دبیران (ریاضی انسانی)

حسین الهیاری :

حسین الهیاری

کارشناسی ارشد ریاضی

15سال سابقه تدریس

افشین بهبد :

افشین بهبد

کارشناسی دبیری ریاضی

20سال سابقه تدریس

حمیدرضا بهشتی :

حمیدرضا بهشتی

کارشناسی مهندسی عمران

16سال سابقه تدریس

حسن تهاجمی :

حسن تهاجمی

کارشناسی ریاضی کاربردی

14سال سابقه تدریس

رامین اسلام :

رامین اسلام

کارشناسی مهندسی صنایع

14سال سابقه تدریس

ابراهیم عطااللهی :

ابراهیم عطااللهی

کارشناسی ریاضی

25 سال سابقه تدریس

سیدتقی میرجهانبخش موسوی :

سیدتقی میرجهانبخش موسوی

کارشناسی ریاضی

26 سال سابقه تدریس

محسن نیک سیرت :

محسن نیک سیرت

کارشناس ارشدهوش مصنوعی

8سال سابقه تدریس

علی زرپایان :

علی زرپایان

کارشناسی مهندسی عمران

13سال سابقه تدریس