دبیران (زبان)

محمدرضا پایداری : دبیر

محمدرضا پایداری

کارشناسی زبان انگلیسی

17 سا سابقه تدریس

مهدی اسکندری : دبیر

مهدی اسکندری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

15 سال سابقه تدریس

محمد  درمنش :

محمد درمنش

کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی

28 سال سابقه تدریس

مجتبی محمودی : دبیر

مجتبی محمودی

کارشناسی  زبان انگلیسی

18 سال سابقه تدریس

جمشید مظفری : دبیر

جمشید مظفری

کارشناسی  مترجمی زبان

26 سال سابقه تدریس

کامران معتمدی :

کامران معتمدی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

23 سال سابقه تدریس

سید سعید میر تهامی :

سید سعید میر تهامی

کارشناسی  زبان انگلیسی

23 سال سابقه تدریس