دبیران (زبان)

مهدی اسکندری : دبیر

مهدی اسکندری

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

12 سال سابقه تدریس

مهرداد امیری : دبیر

مهرداد امیری

دکترای زبان انگلیسی

 

شهریار قربانی :

شهریار قربانی

کارشناس آموزش زبان انگلیسی

15 سال سابقه تدریس

محمد  درمنش :

محمد درمنش

کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی

25 سال سابقه تدریس

ابوالفضل دلداده مهربان :

ابوالفضل دلداده مهربان

کارشناسی  زبان انگلیسی

25 سال سابقه تدریس

یاشار سیف الهی :

یاشار سیف الهی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

16 سال سابقه تدریس

سید صادق شاه میری :

سید صادق شاه میری

کارشناسی  زبان انگلیسی

18 سال سابقه تدریس

محمدرضا پشتاره :

محمدرضا پشتاره

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس

مهدی شهابی :

مهدی شهابی

کارشناسی  زبان انگلیسی

15 سال سابقه تدریس

امیرهوشنگ محمدیان :

امیرهوشنگ محمدیان

کارشناسی  زبان انگلیسی

15 سال سابقه تدریس

سعید طالع پسند :

سعید طالع پسند

دکترای آموزش زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس

استاد غلامعلی فرد :

استاد غلامعلی فرد

مهدی روستاپور :

مهدی روستاپور

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

10 سال سابقه تدریس

آیدین پالیزیان :

آیدین پالیزیان

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس

حسین فرهمند :

حسین فرهمند

کارشناسی زبان انگلیسی

26 سال سابقه تدریس

مجتبی محمودی :

مجتبی محمودی

کارشناسی  زبان انگلیسی

15 سال سابقه تدریس

جمشید مظفری :

جمشید مظفری

کارشناسی  مترجمی زبان

23 سال سابقه تدریس

کامران معتمدی :

کامران معتمدی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس

حسن همدانی :

حسن همدانی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

30 سال سابقه تدریس

سید سعید میر تهامی :

سید سعید میر تهامی

کارشناسی  زبان انگلیسی

20 سال سابقه تدریس