دبیران (زمین شناسی)

داوود دانشور فضلی :

داوود دانشور فضلی

دکترای زمین شناسی

8سال سابقه تدریس

احسان افشار زاده :

احسان افشار زاده

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

15 سال سابقه تدریس

آرمان هروی :

آرمان هروی

کارشناسی ارشدزمین شناسی

8سال سابقه تدریس

آرتا دخت جلالیان :

آرتا دخت جلالیان

کارشناسی ارشدزمین شناسی

20سال سابقه تدریس

سعیده آقانوری :

سعیده آقانوری

کارشناسی جغرافیا طبیعی

20سال سابقه تدریس

بهرام رمضان علی :

بهرام رمضان علی

کارشناسی زیست شناسی

20سال سابقه تدریس

امیرمسعود عربی مطلق :

امیرمسعود عربی مطلق

کارشناسی ارشدزمین شناسی

12سال سابقه تدریس