دبیران (زیست)

محمود طاری :

محمود طاری

کارشناسی ارشد بیولوژی

21 سال سابقه تدریس

امیر هوشنگ شیرازی :

امیر هوشنگ شیرازی

دکتری جغرافیای طبیعی

16 سال سابقه تدریس

میثم شایعی :

میثم شایعی

کارشناسی زیست شناسی

11 سال سابقه تدریس

حسین سپهریان :

حسین سپهریان

کارشناسی ارشد زیست شناسی

28 سال سابقه تدریس

حسین درویش :

حسین درویش

کارشناسی ارشد سلولی ملکولی

10 سال سابقه تدریس

علی پناهی شقایق :

علی پناهی شقایق

کارشناسی زیست شناسی

28 سال سابقه تدریس

مجید سرودی :

مجید سرودی

دکترای ایمونولوژی پزشکی

23 سال سابقه تدریس

فرزاد صادقیان :

فرزاد صادقیان

دکترای دامپزشکی

18 سال سابقه تدریس

امیر کبیری راد :

امیر کبیری راد

کارشناس ارشدزیست شناسی

13سال سابقه تدریس

محسن نجفی نژاد :

محسن نجفی نژاد

دکترای دامپزشکی

18سال سابقه تدریس

اکبر ناصری :

اکبر ناصری

دکترای پزشک عمومی

18سال سابقه تدریس