دبیران (زیست)

علی اصغر جمالی :

علی اصغر جمالی

دکترای دندانپزشکی

16سال سابقه تدریس

مهران اعرابی :

مهران اعرابی

کارشناسی زیست شناسی

15سال سابقه تدریس

محمدرضا تیموری :

محمدرضا تیموری

کارشناسی زیست شناسی

22سال سابقه تدریس

علی پناهی شقایق :

علی پناهی شقایق

کارشناسی زیست شناسی

25 سال سابقه تدریس

بهزاد اعرابی :

بهزاد اعرابی

کارشناسی زیست شناسی

20 سال سابقه تدریس

وحید مداح :

وحید مداح

دکترای اکولوژی

8سال سابقه تدریس

مجید سرودی :

مجید سرودی

دکترای ایمونولوژی پزشکی

20 سال سابقه تدریس

فرزاد صادقیان :

فرزاد صادقیان

دکترای دامپزشکی

15 سال سابقه تدریس

امیر کبیری راد :

امیر کبیری راد

کارشناس ارشدزیست شناسی

10سال سابقه تدریس

امید فراهانی :

امید فراهانی

کارشناسی ارشدزیست شناسی

9سال سابقه تدریس

ماکان فاکری :

ماکان فاکری

دکترای دامپزشکی

13سال سابقه تدریس

کیان کوشا :

کیان کوشا

دکترای پزشک عمومی

14سال سابقه تدریس

محسن نجفی نژاد :

محسن نجفی نژاد

دکترای دامپزشکی

15سال سابقه تدریس

اکبر ناصری :

اکبر ناصری

دکترای پزشک عمومی

15سال سابقه تدریس

پوریا آزاد :

پوریا آزاد

کارشناسی زیست شناسی

18سال سابقه تدریس