دبیران (شیمی)

نوذر نوذری نژاد :

نوذر نوذری نژاد

کارشناسی ارشد محیط زیست

22 سال سابقه تدریس

پرهام اشتهاردی :

پرهام اشتهاردی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

15 سال سابقه تدریس

جواد بنی فر :

جواد بنی فر

کارشناسی مهندسی شیمی

21 سال سابقه تدریس

علی فرزاد :

علی فرزاد

کارشناسی ارشد شیمی

28سال سابقه تدریس

محمدرضا سید رضوی :

محمدرضا سید رضوی

دکترای پزشکی عمومی

17سال سابقه تدریس

شاپور نامور :

شاپور نامور

دکترای پزشک عمومی

21سال سابقه تدریس

حسن بهزادی منش :

حسن بهزادی منش

کارشناسی شیمی کاربردی

23سال سابقه تدریس