دبیران (شیمی)

پرهام اشتهاردی :

پرهام اشتهاردی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

12 سال سابقه تدریس

علیرضا فردوسی :

علیرضا فردوسی

کارشناسی شیمی کاربردی

16سال سابقه تدریس

محمد تهرانی :

محمد تهرانی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

8سال سابقه تدریس

جواد بنی فر :

جواد بنی فر

کارشناسی شیمی

18سال سابقه تدریس

پیمان خشنودی :

پیمان خشنودی

کارشناسی مهندسی شیمی

17سال سابقه تدریس

مسعود خطیبی :

مسعود خطیبی

کارشناسی ارشد شیمی

13سال سابقه تدریس

علی فرزاد :

علی فرزاد

کارشناسی ارشد شیمی

25سال سابقه تدریس

علی درگاهی :

علی درگاهی

کارشناسی ارشد شیمی

22سال سابقه تدریس

محمدرضا سید رضوی :

محمدرضا سید رضوی

دکترای پزشکی عمومی

17سال سابقه تدریس

عبدالحسین صباغ چین :

عبدالحسین صباغ چین

کارشناسی شیمی

26سال سابقه تدریس

سید امیر صفایی :

سید امیر صفایی

کارشناسی شیمی کاربردی

23 سال سابقه تدریس

فرشید عطایی :

فرشید عطایی

کارشناسی ارشدشیمی معدنی

15 سال سابقه تدریس

علی کمالی اصل :

علی کمالی اصل

کارشناسی شیمی

16سال سابقه تدریس

علیرضا مالکی :

علیرضا مالکی

کارشناسی شیمی

25سال سابقه تدریس

علی قاسم لی :

علی قاسم لی

کارشناسی مهندسی نفت

10سال سابقه تدریس

مسعود همایی پور :

مسعود همایی پور

دکترای صنایع غذایی

15سال سابقه تدریس

حمیدرضا محمدی :

حمیدرضا محمدی

کارشناسی ارشد شیمی

20سال سابقه تدریس

فرشاد مشرقی :

فرشاد مشرقی

دکترای شیمی 20

سال سابقه تدریس

مسعود منشی زاده :

مسعود منشی زاده

کارشناسی شیمی

17سال سابقه تدریس

شاپور نامور :

شاپور نامور

دکترای پزشک عمومی

20سال سابقه تدریس

کیانوش مکی :

کیانوش مکی

کارشناسی شیمی کاربردی

18 سال سابقه تدریس

حسن بهزادی منش :

حسن بهزادی منش

کارشناسی شیمی کاربردی

20سال سابقه تدریس