دبیران (عربی)

مجتبی آوریده : دبیر

مجتبی آوریده

کارشناسی زبان عربی

22 سال سابقه تدریس

مرتضی شرافت : دبیر

مرتضی شرافت

کارشناس حقوق

8 سال سابقه تدریس

علی رضا انتطاری راد : دبیر

علی رضا انتطاری راد

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

12 سال سابقه تدریس

حسین باقری : دبیر

حسین باقری

کارشناسی ادبیات عرب

10 سال سابقه تدریس

مهدی شهرابی : دبیر

مهدی شهرابی

کارشناسی زبان عربی

18 سال سابقه تدریس

سید رضا سید موسوی : دبیر

سید رضا سید موسوی

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

30 سال سابقه تدریس

مریم پرویز : دبیر

مریم پرویز

کارشناسی ارشد حقوق

9 سال سابقه تدریس

جواد حیطاوی : دبیر

جواد حیطاوی

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

25 سال سابقه تدریس

رضا ذاکری : دبیر

رضا ذاکری

کارشناسی ادبیات عرب

16 سال سابقه تدریس

سید نبی اله سپهر : دبیر

سید نبی اله سپهر

دکترای الهیات و معارف قرآنی

30 سال سابقه  تدریس

علی رضا قادری : دبیر

علی رضا قادری

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

16 سال سابقه تدریس

داوود قربانی : دبیر

داوود قربانی

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

23 سال سابقه تدریس

زهره اصلانی : دبیر

زهره اصلانی

کارشناسی مترجمی عربی

13 سال سابقه تدریس

علی رضا ممتاز :

علی رضا ممتاز

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

19 سال سابقه تدریس

علی نایجی : دبیر

علی نایجی

کارشناس الهیات

15 سال سابقه تدریس

سید شهرام علیزاده : دبیر

سید شهرام علیزاده

کارشناسی ارشد ادبیات عرب

20سال سابقه تدریس

مهرداد احمدیان : دبیر

مهرداد احمدیان

کارشناسی ادبیات عرب

12 سال سابقه تدریس

مجید مرتضوی : دبیر

مجید مرتضوی

کارشناسی حقوق قضایی

20سال سابقه تدریس

سید مهران کاظمی : دبیر

سید مهران کاظمی

کارشناسی حقوق قضایی

15 سال سابقه تدریس

بهزاد یوسفی : دبیر

بهزاد یوسفی

کارشناسی زبان عرب

10 سال سابقه تدریس

مهرداد امیری : دبیر

مهرداد امیری

دکترای زبان انگلیسی