دبیران (فیزیک)

بابک بصیرت :

بابک بصیرت

کارشناسی فیزیک

12سال سابقه تدریس

رضا پناهنده :

رضا پناهنده

کارشناس ارشدمکانیک

18سال سابقه تدریس

عباس ثقفی :

عباس ثقفی

کارشناسی مهندسی مکانیک

12سال سابقه تدریس

وحید توتونچی :

وحید توتونچی

کارشناسی مهندسی عمران

12 سال سابقه تدریس

محمدرضا تهران چی :

محمدرضا تهران چی

کارشناس ارشدمهندسی هسته ای

18 سال سابقه تدریس

علیرضا جان علی :

علیرضا جان علی

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

8 سال سابقه تدریس

امیرحسین فرید اعلم :

امیرحسین فرید اعلم

کارشناسی ارشدنانوتکنولوژی

8 سال سابقه تدریس

سیامک قهرمانی :

سیامک قهرمانی

کارشناسی فیزیک

12 سال سابقه تدریس

امید کاویانی :

امید کاویانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

20 سال سابقه تدریس

علی زرین نشان :

علی زرین نشان

کارشناسی برق قدرت

20 سال سابقه تدریس

مهران ستوده :

مهران ستوده

کارشناسی برق قدرت

20 سال سابقه تدریس

جمشید شایان :

جمشید شایان

کارشناسی فیزیک هسته ای

20 سال سابقه تدریس

امیرمحمد شکوهی :

امیرمحمد شکوهی

کارشناسی مهندسی عمران

20 سال سابقه تدریس

علی طالشی :

علی طالشی

کارشناس ارشدمکانیک

20 سال سابقه تدریس

میثم صدیقی :

میثم صدیقی

کارشناسی مهندسی مکانیک

9 سال سابقه تدریس

محمد عسگر زاده :

محمد عسگر زاده

کارشناسی مهندسی عمران

10 سال سابقه تدریس

سید علی غم خوار :

سید علی غم خوار

کارشناسی فیزیک کاربردی

28 سال سابقه تدریس

مسعود علی محمدی :

مسعود علی محمدی

کارشناسی مهندسی صنایع

8 سال سابقه تدریس

عباس فتوحی :

عباس فتوحی

کارشناسی مهندسی مکانیک

8سال سابقه تدریس

مسعود صالحی :

مسعود صالحی

کارشناسی مهندسی مکانیک

14سال سابقه تدریس

بیژن عشقی :

بیژن عشقی

کارشناسی مهندسی مکانیک

22سال سابقه تدریس

سید شهرام میر رضوی :

سید شهرام میر رضوی

کارشناسی مهندسی مکانیک

14سال سابقه تدریس

سعید نصیرلو :

سعید نصیرلو

کارشناسی هسته ای

12سال سابقه تدریس

ابوالفضل نومی :

ابوالفضل نومی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

10سال سابقه تدریس

فرامرز فخیم :

فرامرز فخیم

کارشناسی مهندسی عمران

23سال سابقه تدریس

مهدی پارنج :

مهدی پارنج

کارشناسی ارشدعمران

10سال سابقه تدریس

ایمان اربابی :

ایمان اربابی

کارشناسی مهندسی مکانیک

16سال سابقه تدریس

مهدی حنیفی :

مهدی حنیفی

کارشناسی ارشد فیزیک

14 سال سابقه تدریس