دبیران (فیزیک)

پژمان شعبانی :

پژمان شعبانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

21 سال سابقه تدریس

عباس ثقفی : دبیر

عباس ثقفی

کارشناسی مهندسی مکانیک

15سال سابقه تدریس

وحید توتونچی : دبیر

وحید توتونچی

کارشناسی مهندسی عمران

15 سال سابقه تدریس

محمدرضا تهرانچی : دبیر

محمدرضا تهرانچی

کارشناس ارشدمهندسی هسته ای

21 سال سابقه تدریس

امید کاویانی : دبیر

امید کاویانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

23 سال سابقه تدریس

سید شهرام میر رضوی :

سید شهرام میر رضوی

کارشناسی مهندسی مکانیک

17سال سابقه تدریس

ابوالفضل نومی :

ابوالفضل نومی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

16سال سابقه تدریس

فرامرز فخیم : دبیر

فرامرز فخیم

کارشناسی مهندسی عمران

26سال سابقه تدریس

مهدی پارنج :

مهدی پارنج

کارشناسی ارشدعمران

13سال سابقه تدریس