دبیران (هندسه – ریاضیات گسسته)

غلام رضا اکبری : دبیر

غلام رضا اکبری

کارشناسی ارشد مکانیک

15 سال سابقه تدریس

هادی خداداد کنی : دبیر

هادی خداداد کنی

کارشناسی ارشد مکانیک

17 سال سابقه تدریس

نصراله رکوعی : دبیر

نصراله رکوعی

کارشناسی ارشد ریاضی

23 سال سابقه تدریس

مهدی یاقوتی : دبیر

مهدی یاقوتی

کارشناسی ارشد آمار

22سال سابقه تدریس

حامد دانش : دبیر

حامد دانش

کارشناسی مهندسی برق

16سال سابقه تدریس