دبیران (هندسه – ریاضیات گسسته)

غلام رضا اکبری :

غلام رضا اکبری

کارشناسی ارشد مکانیک

12 سال سابقه تدریس

حسین تباره :

حسین تباره

کارشناسی ریاضی کاربردی

16 سال سابقه تدریس

هادی خداداد کنی :

هادی خداداد کنی

کارشناسی ارشد مکانیک

14 سال سابقه تدریس

مهریار راشدی :

مهریار راشدی

کارشناسی ارشد ریاضی

15سال سابقه تدریس

نصراله رکوعی :

نصراله رکوعی

کارشناسی ارشد ریاضی

20 سال سابقه تدریس

علی ساوجی :

علی ساوجی

کارشناسی ارشد ریاضی

20سال سابقه تدریس

ایمان کاظمی :

ایمان کاظمی

کارشناسی مهندسی مواد

10 سال سابقه تدریس

علی کارگر :

علی کارگر

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

10سال سابقه تدریس

کیارش مکی :

کیارش مکی

کارشناسی مهندسی عمران

18سال سابقه تدریس

سامان اسپهرم :

سامان اسپهرم

کارشناسی مهندسی صنایع

10سال سابقه تدریس

داوود کارخانه :

داوود کارخانه

کارشناسی ریاضی

12سال سابقه تدریس

سید حمیدرضا موسوی :

سید حمیدرضا موسوی

کارشناسی ارشد عمران

18سال سابقه تدریس

کیوان دارابی :

کیوان دارابی

کارشناس ارشدالکترونیک

25 سال سابقه تدریس

محمد ارباب بهرامی :

محمد ارباب بهرامی

کارشناسی ارشدمهندسی برق

10سال سابقه تدریس

علیرضا بهرمن :

علیرضا بهرمن

کارشناسی ریاضی

17سال سابقه تدریس

مهدی یاقوتی :

مهدی یاقوتی

کارشناسی ارشد آمار

15سال سابقه تدریس

امیرحسین طاهری :

امیرحسین طاهری

کارشناسی ریاضی کاربردی

14سال سابقه تدریس

حامد دانش :

حامد دانش

کارشناسی مهندسی برق

13سال سابقه تدریس