واحد آموزش

واحد آموزش

واحد آموزش

واحد آموزش و برنامه‌ریزی علـوی در راستای حفظ و یکپارچگی برنامه‌های آموزشی شعب مجموعه علمی ـ آموزشی علـوی دو هدف اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. ابتدا تدوین یک برنامه آموزشی جامع که بتواند تمامی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان و داوطلبان مؤسسه علمی ـ آموزشی علـوی را پاسخ دهد و سپس هماهنگ نمودن سایر برنامه‌های مکمل و اجرایی با این تقویم.

واحد آموزش و برنامه‌ریزی علـوی در راستای دست‌یابی به اهداف فوق وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- تدوین تقویم آموزشی سالیانه، متناسب با نیازهای آموزشی مخاطبین طرح‌های مختلف
۲- شناسایی، ارزیابی و به‌کارگیری مدرسین مجرب و متخصص در زمینه تدریس مفهومی، تشریحی و تستی دروس در کلیه پایه‌های تحصیلی
۳- ارزیابی عملکرد مدرسین و کلیه کارکنان و واحدهای مرتبط با امور آموزشی مؤسسه
۴- ارائه برنامه‌های اصلاحی و تکمیلی با هدف رفع نواقص و اشکالات احتمالی
۵- همکاری در تدوین محتوای موردنیاز برای کلیه خدمات آموزشی مؤسسه
۶- نظارت بر اجرای دقیق تقویم برنامه‌های آموزشی توسط شعب و واحدها
۷- پایش تغییرات ایجاد شده در سیستم آموزشی کشور و هماهنگ نمودن برنامه‌های مؤسسه با این تغییرات

az