دپارتمان فرا آموزشی و فوق برنامه

شکوفایی هنر و خلاقیت؛ برنامه راهبردی دپارتمان فوق برنامه گروه دبستانهای علوی

از جمله اهداف آماده سازی کودکان و دانش آموزان در سنین دبستان، آشنایی آن ها با فرهنگ و بافت اجتماعی و کمک به شناخت و توانمندی های فردی است. آشنایی با مدرسه به عنوان دومین جایگاه پس از خانواده، کودک را با مفهومی سراسر یادگیری آشنا می کند تا همچون پلی او را به دنیای آینده انتقال دهد. آماده شدن برای رویارویی با اجتماعی بزرگتر نیازمند شناخت و بکارگیری بسیاری از تواناییهاست که جز در سایه فعالیت های عینی و به رشد رساندن تا مرحله شناخت انتزاعی امکان پذیر نخواهد بود. آنچه که در گروه فوق برنامه مجموعه علوی مورد توجه قرار گرفته است، آموزش مهارت های زندگی و حل مسأله در کنار فعالیت های کاربردی در گروه هنر و خلاقیت با زیر مجموعه متنوعی از مهارت های هوشی، عملی، دست ورزی، موسیقی، ریاضی،استدلالی و استنتاجی بوده است.