دپارتمان رشد و تغذیه

roshd

اضافه وزن کودکان، تنها مشکل والدین ایرانی نیست. بلکه مشکلی جهانی است که سازمان های بین المللی را هم به خود مشغول کرده است. کارشناسان رشد و تغذیه علوی با هدف
کاهش نگرانی خانواده ها در این خصوص، آموزش­های صحیح تغذیه، آشنایی دانش آموزان با گروه ها و دسته های مختلف غذایی و ارزیابی عملکرد دانش آموزان برای حفظ و برخورداری
از ذهن و جسم سالم را برنامه ریزی و اجرا خواهند کرد. بررسی مداوم مراحل رشد جسمی، فکری و انتزاعی همراه با مونیتورینگ سلامت تغذیه و نیازهای غذایی در مراحل مختلف، بهره
گیری از مکمل های سلامت، وعده های منظم و صحیح غذایی، گنجاندن مواد ضروری رشد و ریز مغذی های سالم و حذف مواد غذایی ناسالم زیر نظر متخصصین تغذیه صورت خواهد
پذیرفت.

دپارتمان رشد و تغذیه