لگو، معماری و شهرسازی

لگوی آموزشی، معماری و شهرسازی، روباتیک:
legoبکارگیری لگو آموزشی به عنوان روشی در تدریس بسیاری از مهارت ها در قالب بازی، هیجان، خلاقیت، تحلیل و اهم آن در حل مسأله ، به عنوان روشی جذاب همراه با تکنولوژی در قرن ۲۱ برای دانش آموزان گروه های سنی مختلف از ۳ تا ۱۶ طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.
این مهارت ها در سه گروه: مهارت های پایه، مقدماتی و پیشرفته در سطوح مختلف به دانش آموزان ارائه می شود.
مهارت هاگروه سنیاهداف
مهارت های پایهMFE – Basic۳-۸ سالشناخت رنگها، حیوانات و مشاغلشناخت مفاهیم پایه ریاضی
دست ورزی، مشاهده، شنوایی فعال، مقایسه و نتیجه گیری
تقویت کار تیمی، احترام به دیگران، احترام به نوبت و حقوق دیگران و احترام و علاقه به محیط زیست
مهارت های مقدماتیESM – We Do۹-۱۲ سالمفاهیم پایه فیزیک، مفاهیم پایه مکانیک و برنامه نویسی مقدماتی
کار با دست، کار گروهی و گوش کردن فعال
ایجاد روحیه نقد پذیری، علاقه به فرآیند محوری به جای نتیجه محوری
مهارت های پیشرفتهSPM-ME-F&M-RT۱۳-۱۶ سالمفاهیم فیزیک، روش­های کنترل سازه و برنامه نویسی روبات
نقد سازنده، تحلیل و بررسی توانایی استدلال و استنتاج
ایجاد روحیه تلاش، مشورت پذیری و اعتماد به نفس

 

برنامه های آموزش لگو با دورنمای آموزش رباتیک، شهر سازی، معماری، سازه و شرکت در مسابقات جهانی WROطراحی گردیده است.

lego2