دپارتمان تیزهوشان

depart-Tizhooshan

وجود تفاوت‌های فردی میان دانش‌آموزان و نیاز توجه به استعدادهای خاص دانش‌آموزان مورد توافق کلیه متخصصان آموزش و روان‌شناسی آموزشی است. با توجه به این مسأله دبستان‌های علوی با توجه به رویکرد همه‌جانبه‌گر و
تأکید بر خودشکوفایی دانش‌آموزان دبستانی اقدام به تشکیل دپارتمان تیزهوشان و استعدادهای خاص نموده است. این دپارتمان تحت نظر متخصصین روان‎شناسی و متشکل از مؤلفین، مدرسان و طراحان آموزشی با تجربه در این
زمینه است.
depart-Tizhooshan2

این دپارتمان اهداف ذیل را پیگیری می‌نماید:

الف: تدوین برنامه‌‌های سنجش، شناسایی و کشف استعدادهای خاص
ب: تدوین برنامه‌های آموزشی و فراآموزشی ویژه برای دانش‌آموزان تیزهوش و دارای استعدادهای خاص
ج: تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی با رویکرد روان‎شناسی دانش‌آموزان تیزهوش
د: تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی با رویکرد روان‎شناسی دانش‌آموزان تیزهوش
هـ: تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای خانواده و اولیاء دانش‌آموزان تیزهوش