دپارتمان ریاضی

math2

دپارتمان تخصصی ریاضی موسسه علوی در راستای تحقق آموزش رسمی در دوره ابتدایی با تدوین و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با استانداردهای جهانی آموزش ریاضی مانند حل مساله ، اثبات و استدلال ،

اتصال پیوند های موضوعی و مفهومی و گفتمان ریاضی، نیاز های جدید

دانش آموزان و جامعه را مورد توجه قرار داده است.

رسالت این مجموعه از قوه به فعل درآوردن و شکوفا کردن استعدادهای دانش آموزان از طریق ایجاد فرصت های مناسب یاددهی – یادگیری می باشد و رویکرد اصلی حاکم بر آن یک رویکرد فرهنگی – تربیتی است با

تاکید بر حل مساله از طریق محور قرار دادن یادگیرنده در بازسازی مستمر تجربه از راه مهارت های اکتشافی همراه با گام های ذیل :

گام اول : آشنایی با مفهوم عدد و نمایش های مختلف اعداد و روابط بین آنها در محیط زندگی                                math1
گام دوم : توانایی انجام محاسبات عددی و انجام این اعمال با تبحر کافی و تخمین و تقریب و میانگین
گام سوم : توانایی تشخیص الگوهای عددی و هندسی
گام چهارم : آشنایی با زبان ریاضی و استفاده از زبان ریاضی در ارائه مطالب
گام پنجم : آشنایی با تقارن ، روابط بین شکل های هندسی بااستفاده از تانگرام
گام ششم : آشنایی با کمیت های وابسته به واحد ها ، ابزار اندازه گیری و فرایند آن ( اندازه گیری طول ، حجم ، جرم ، سطح ) ، محیط ، مساحت
گام هفتم : آشنایی با تاریخ ریاضی و کارکرد های زیبا شناختی ریاضی در هنر با تاکید بر فرهنگ اسلامی، ایرانی
گام هشتم : آشنایی با زمان ( ساعت ، دقیقه ، ثانیه ، اعداد مرکب )
گام نهم : آشنایی با مفاهیم هندسی ، تحلیل ویژگی ها و مشخصه های شکل های هندسی در صفحه و فضا
گام دهم : آشنایی با مفهوم کسر
گام یازدهم : آشنایی با روش های آماری برای نمایش و تحلیل داده ها و ارزیابی و نتیجه گیری  (نمودار خوانی و تحلیل نمودار)
گام دوازدهم : آشنایی با مفاهیم اساسی احتمال و کاربرد های آن
گام سیزدهم : آشنایی با نمایش های مختلف از مفاهیم ریاضی ( اعشار ، درصد ، ارزش افزوده )
گام چهاردهم : الگوسازی ، مدل سازی ، تفسیر و درک پدیده ها
گام پانزدهم : کسب توانایی حل مساله ( هدف نهایی آموزش ریاضی ) که دارای راهبردهای ذیل می باشد :
  • راهبرد رسم شکل ( محور ، چوب خط ، شکل و تصویر )
  • راهبرد تفکر نظام دار ( الگوسازی)
  • راهبرد الگویابی عددی و هندسی
  • راهبرد حذف حالت های نا مطلوب
  • راهبرد حدس و آزمایش
  • راهبرد زیر مساله ( حل مساله با تبدیل مساله به زیر مساله )
  • راهبرد تبدیل یک مساله به مساله ساده تر
  • راهبرد تبدیل یک مساله به یک عبارت نمادین