دپارتمان زبان انگلیسی

english1

 

دپارتمان زبان انگلیسی :
دبستانهای علوی با رویکرد آموزش های بین المللی طراحی شده است؛ لذا نقش زبان انگلیسی در این مجموعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این راستا دپارتمان زبان انگلیسی متشکل از مجرب ترین برنامه ریزان و مدرسان باسابقه و مطلع از شیوه های نوین آموزشی ایجاد شده
است و اهداف زیر را دنبال می کند:
  • تامین مدرسان مدارس
  • برنامه ریزی و طراحی برنامه درسی زبان از پایه پیش دبستان تا ششم
  • طراحی آزمون های هماهنگ
  • تالیف کتب آموزشی
  • نظارت و هدایت و توانمندسازی مدرسان
  • هماهنگی اجرای برنامه ها در کلیه شعب کشور
  • تولید محتوای سایت

 

دپارتمان زبان انگلیسی