دپارتمان علوم

science

دپارتمان تخصصی علوم در راستای تحقق اهداف آموزش رسمی در دوره ی ابتدایی با تدوین و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با استاندارد های جهانی آموزش علوم، مانند: مشاهده ی دقیق، فرضیه پردازی، طرح پرسش، تحقیق و آزمایش، نتیجه گیری ، نظریه سازی و ارائه مطلب و
گزارش دهی، اهداف و گام های ذیل را دنبال می نماید:
گام اول: (پیش دبستان)

هدف کلی: برقراری ارتباط بین کودک و محیط

  • تشویق به مشاهده
  • به صورت انتخابی و خاص
  • دقت و صحت
  • تمرکز بر جزئیات
  • تمرین و تکرار
  • استنتاج – طبقه بندی – ارائه و انتقال آموخته – گسترش دامنه ی دانش علوم زیستی
گام دوم: (کلاس اول)

هدف کلی: آموزش مهارت مشاهده به صورت کاملا علمی

آموزش و تشویق به مشاهده ی صحیح، پرسش گرایی و برنامه ریزی

کاربرد حواس در مشاهده و مشاهده ی تمام حواس – مستند سازی مشاهده – تفاوت های انسان و جانوران – بهداشت فردی و محیطی – موجود زنده و غیر زنده و خصوصیات موجود زنده – آب و خواص آن و نیاز موجودات زنده به آن –  هوا و نیاز موجودات زنده به هوا – گوناگونی گیاهان – قسمت های مختلف گیاه و کاربرد گیاه در زندگی انسان ها و جانوران – خاک و انواع آن – مشخصات سنگ ها و  طبقه بندی  و کاربرد سنگ ها – آشنایی با ابزار برای سهولت کار – سرما و گرما و لباس مناسب – ارتباط نور و گرما – تاثیر سطح و چرخ در حرکت – خواص آهنربا و بازی با آن – آموزش پیشرفت تکنولوژی

گام سوم: (کلاس دوم)

هدف کلی: آموزش و بکارگیری یادداشت برداری وگزارش نویسی به صورت عملی

یادداشت برداری و گزارش نویسی

حفظ محیط زیست – آب و هوای سالم – پیدایش فصل ها و روز و شب و تاثیر خورشید در زندگی جانداران – حرکت وضعی و انتقالی زمین – موارد استفاده ی آب – رشد گیاهان و فواید و کاربرد های گیاهان – چگونگی داشتن بدنی سالم – نشانه های رشد – بهداشت بدن – طرز زندگی جانوران و بچه های آن ها – غذای جانوران – صدا و نور و تاثیر آن ها در زندگی انسان ها – سوخت و استفاده ی بهینه از آن – بازیافت – شناخت حالت مواد (جامد و مایع) – اثر مواد بر هم (حل شدن یا واکنش شیمیایی) – تاریخچه ی نان و پخت آن

گام چهارم: (کلاس سوم)

هدف کلی: برنامه ریزی، طراحی و انجام آزمایش ها، فعالیت ها و پژوهش های مفید

مشاهده، طرح پرسش، تحقیق و پژوهش، انجام آزمایش، یادداشت برداری

تغذیه صحیح – آشنایی با هرم غذایی – دقت به ارزش غذایی – شناخت مواد نگه دارنده و کاربرد آن ها – دقت به بسته بندی های مواد غذایی و اطلاعات مهم آن – استفاده بهینه از آب – چرخه ی آب – انواع آب ها – منابع آب – تصفیه آب – آلودگی آب های    زیرزمینی – حالت های مواد (گاز) – تغییر حالت مواد – تاثیر گرما و سرما بر تغییر حالت مواد – نور و مسیر حرکت آن – شناخت انواع آیینه و نوع تصویر هر کدام –شناخت وارونی جانبی – شناخت انواع بازتابش – کاربرد انواع آیینه ها – شناخت انواع نیرو ها – تاثیر و کاربرد نیرو در زندگی – کارکرد های نیرو – شناخت نبرو های تماسی و غیر تماسی – جهت های نیرو – عکس العمل نیرو – شناخت اهرم و کاربرد دسته بندی اهرم ها – شناخت قسمت های مختلف اهرم – شناخت و دسته بندی مهره داران و خصوصیات هر دسته – شناخت و دسته بندی گیاهان از نظر نوع دانه، برگ، ساقه، ریشه و تعداد گلبرگ و ارتباط دادن آن ها با یکدیگر – کاربرد تکنولوژی در نگه داری مواد غذایی