دپارتمان فارسی

دپارتمان farsiفارسی:

دپارتمان تخصصی فارسی در راستای تحقق اهداف آموزشی رسمی دوره ی ابتدایی با تدوین و اجرای برنامه

های آموزشی متناسب با استانداردهای جهانی آموزش زبان آموزی مانند تقویت مهارت خواندن، تقویت مهارت

نوشتن، درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن، کسب

سواد خواندن، دست یابی به ذخایر بی انتهای تجربه بشری، شناخت ارزش ها، معانی و مفاهیمکلمه ها،

عبارت ها و جمله ها و دریافت دانستنی ها و معانی و مقصودها، اهداف و گام های ذیل را دنبال می کند.

 گام اول:

تقویت مهارت های گفتاری مانند گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، تفکر و استدلال ، تقویت مهارت های نوشتاری مانند مهارت املا نویسی، رو نویسی، جمله نویسی و انشاء نویسی، خوانا نویسی، درست نویسی و زیبا نویسی

گام دوم:

گسترش واژگانfarsi5

 1. با استفاده از پیشوند ها و پسوند ها
 2. کلمات هم معنی، مخالف، هم خانواده
 3. جمع بستن با علائم (مانند ها- ان- ات)
 4. استفاده از صفت ها (عالی و تفضیلی)
 5. تداعی (مانند بستگان و هنر)
 6. کلمات هم نویسه و هم آوا و کلمات هم مفهوم
 7. شمول معنایی
 8. ساخت واژه با بن فعل

 

گام سوم:

آشنایی با زمان و شخص افعال (حال، آینده، گذشته) – (اول شخص، دوم شخص و …)

 

گام چهارم:

آشنایی با اجزای جمله

 1. فعل و فاعل
 2. مفعول جمله و علائم مفعول
 3. متمم جمله
 4. نهاد و گزاره
 5. مضاف و مضاف الیه – موصوف و صفت
 6. انواع قیدها (زمان – مکان – حالت)
 7. تطابق فعل و فاعل
 8. انواع فعل (لازم و متعدی)
 9. حاصل مصدر

 

farsi3farsi4farsi2