دپارتمان مطالعات اجتماعی

ejtemaei
دپارتمان مطالعات اجتماعی
این دپارتمان در راستای تحقق اهداف آموزش رسمی در دوره ی ابتدایی با تدوین و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با استاندارد های جهانی آموزش مطالعات اجتماعی مانند: جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مردم شناسی، تاریخ اجتماعی، روان شناسی اجتماعی و فرهنگی، دستیابی به اهداف ذیل را سرلوحه آموزش مطالعات اجتماعی در دبستان های علوی قرار داده است:

ejtemaei2

  • تقویت هویت ملی و فردی، اخلاق محوری در نظام اجتماعی و ارتباط با زندگی و همچنین میهن دوستی و ملی گرایی
  • سازماندهی و تولید محتوای درسی در جهت ایجاد امید و نشاط و سر زندگی و میل به سازندگی و پیشرفت خود و جامعه در دانش آموزان؛
  • پرورش استعدادها و مهارت های دانش آموزان در جهت توانمند سازی آنان برای آبادانی کشور
  • آموزش شیوه ی زندگی اجتماعی از طریق توانمند سازی تفکر در دانش آموزان
  • آماده سازی دانش آموزان برای کسب و کار آینده و ورود به اجتماع
  • آماده سازی دانش آموزان جهت تعامل با طبیعت و محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی
  • آماده سازی دانش آموزان جهت ورود به نهاد های سیاسی و اجتماعی کشور
  • پرورش دانش آموزان توانمند در مدیریت اقتصادی
  • آشنایی با جغرافیای ایران و جهان