واحد آموزش و برنامه ریزی

واحد آموزش و برنامه ریزی
واحد آموزش و برنامه ریزی گروه دبستانهای علوی، در راستای حفظ یکپارچگی و برنامه های آموزشی مدارس زنجیره ای تحت پوشش، دو هدف اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. ابتدا تدوین یک برنامه آموزشی جامع که بتواند تمامی نیازهای آموزشی نوآموزان و دانش آموزان را پاسخ دهد و سپس هماهنگ نمودن سایر برنامه های مکمل و اجرایی با این تقویم.
دپارتمان آموزش و برنامه ریزی علوی در راستای دستیابی به اهداف فوق، وظایف زیر را به عهده دارد:

واحد آموزش و برنامه ریزی

۱- تدوین تقویم آموزشی سالیانه متناسب با نیازهای نوآموزان و دانش آموزان؛
۲- شناسایی، ارزیابی و بکارگیری مدرسین مجرب و متخصص در زمینه تدریس مفهومی، تشریحی و تستی دروس در کلیه پایه های تحصیلی؛
۳- ارزیابی عملکرد مدرسین و کلیه کارکنان و واحدهای مرتبط با امور آموزشی موسسه؛
۴- ارائه برنامه های اصلاحی و تکمیلی با هدف رفع نواقص و اشکالات احتمالی؛
۵- همکاری در تدوین محتوای مورد نیاز برای کلیه خدمات آموزشی گروه دبستان های علوی؛
۶- نظارت بر اجرای دقیق تقویم برنامه های آموزشی توسط شعب و واحدها؛
پایش تغییرات ایجاد شده در سیستم آموزشی کشور و هماهنگ نمودن برنامه های موسسه با این تغییرات