واحد پشتیبانی آموزشی

واحد پشتیبانی آموزش
تولید و توزیع منابع و امکانات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و داوطلبان در زمان مناسب و هماهنگ با تقویم آموزشی هر یک از طرح های موسسه، یکی از مسائلی است که می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت برنامه های اجرا شده داشته باشد. به طور مثال اگر آزمونی در یک روز خاص برنامه ریزی شده است، به موقع تکثیر و آماده سازی نشود و به شیوه ای صحیح در اختیار شعب قرار نگیرد، شعب موسسه امکان
برگزاری زمون را نخواهند داشت. این موضوع در ارتباط با سایر منابع مانند کتاب ها، جزوات و امکانات آموزشی مورد نیاز کلاس ها نیز صدق می کند. مسئولیت فوق به عهده واحد پشتیبانی موسسه آموزشی علوی است.

واحد پشتیبانی آموزشی وظایف زیر را به عهده دارد:

  1. چاپ، آماده سازی و توزیع کلیه کتب و نشریات موسسه؛
  2. چاپ، آماده سازی و توزیع کلیه آزمون ها بر اساس تقویم؛
  3. تکثیر، آماده سازی و توزیع جزوه های درسی؛
  4. فراهم نمودن و توزیع امکانات و ملزومات سخت افزاری شعب؛
  5. فراهم نمودن، توزیع و نگهداری امکانات آموزشی و کمک آموزشی مورد نیاز نوآموزان و دانش آموزان؛