آزمون های هماهنگ

اول دبستان

نام آزمون: آبرنگ۱
(توصیفی-عملکردی)

آزمون اول

تاریخ: هفته چهارم آبان ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

بخش (تم)۱-۵

علوم

درس۱-۳(زنگ علوم، سلام، به من نگاه کن سالم باش، شاداب)

فارسی

بخش ۱و۲(نگاره ها، آموزش نشانه ها۱: تا پایان درس۲)

اول دبستان

نام آزمون: آبرنگ۲
(توصیفی-عملکردی)

آزمون دوم

تاریخ: هفته اول دی ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

بخش (تم) ۱-۱۰

علوم

درس ۱-۶(زنگ علوم ، سلام ، به من نگاه کن ، سالم باش ، شاداب باش
دنیای جانوران، دنیای گیاهان، زمین خانه پر آب ما)

فارسی

بخش ۱ و ۲(نگاره ها ،  آموزش نشانه ها ۱: تا پایان درس ۴)

اول دبستان

نام آزمون: آبرنگ۳
(توصیفی-عملکردی)

آزمون سوم

تاریخ: هفته دوم اسفند ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

بخش (تم) ۱۱-۱۸

علوم

درس۷-۱۰ و قسمتی ازفصل۱۱ (زمین خانه سنگی ما، چه می خواهم بسازم، زمین خانه خاکی ما، در اطراف ما هوا وجود دارد، دنیای سرد و گرم: از ابتدا تا پایان مبحث همه چیزها به یک اندازه گرم نیستند)

فارسی

بخش ۲
نشانه ها ۱: تا پایان درس۱۰

اول دبستان

نام آزمون: آبرنگ۴
(توصیفی-عملکردی)

آزمون چهارم

تاریخ: هفته چهارم اردیبهشت ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

بخش (تم) ۱ -۲۵

علوم

درس ۱-۱۴(زنگ علوم، سلام ، به من نگاه کن، سالم باش ، شاداب باش، دنیای جانوران
دنیای گیاهان، زمین خانه پر آب ما، زمین خانه سنگی ما، چه می خواهم بسازم، زمین خانه خاکی ما، در اطراف ما هوا وجود دارد، دنیای سرد و گرم، از خانه تا مدرسه، آهن ربای من، از کذشته تا آینده)

فارسی

بخش ۱-۳(نگاره ها،  آموزش نشانه ها ۱، اموزش نشانه ها ۲)

 

دوم دبستان

نام آزمون: گونیا
(تشخیصی)

آزمون اول

تاریخ: هفته سوم مهرماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب سال اول دبستان

علوم

کل کتاب سال اول دبستان

فارسی

کل کتاب سال اول دبستان

دوم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۱
(جمع بندی)
آزمون دوم

تاریخ: هفته چهارم آبان ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ و قسمتی از فصل۲ (عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو رقمی،
تا پایان  جمع و تفریق دو عدد دورقمی)

علوم

درس۱-۳(زنگ علوم ، هوای سالم ، آب سالم، زندگی ما و گردش زمین ۱)
فارسی

درس ۱ -۳ (کتابخانه کلاس ما، مسجد محله ما، خرس کوچولو )

 

دوم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)
آزمون سوم

تاریخ: هفته چهارم آذر ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل۱ و ۲ و قسمتی ازفصل۳ (عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو رقمی،
اشکال هندسی: از ابتدا تا پایان تقارن (ادامه))

علوم

درس ۱ -۵ (زنگ علوم، هوای سالم ، آب سالم، زندگی ما و گردش زمین ۱
زندگی ما و گردش زمین۲، پیام رمز رو پیدا کن ۱)
فارسی

درس۱-۶ (کتابخانه کلاس ما ، مسجد محله ما، خرس کوچولو ، مدرسه خرگوش ها،
چوپان درست کار، نوشا و کوشا)

دوم دبستان

نام آزمون: جامدادی۱
(جامع)
آزمون چهارم

تاریخ: هفته چهارم دی

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱-۴(عدد و رقم، جمع و تفریق اعداد دو  رقمی، اشکال هندسی، عددهای سه رقمی)
علوم

درس ۱ -۶ (زنگ علوم، هوای سالم ، آب سالم، زندگی ما و گردش زمین ۱ و ۲
پیام رمز را پیدا کن ۱، پیام رمز را پیدا کن ۲)

فارسی

درس ۱-۸(کتابخانه کلاس ما ، مسجد محله ما، خرس کوچولو،  مدرسه خرگوش ها
چوپان درست کار ، نوشا و کوشا ، دوستان ما ، از همه مهربان تر)

 

دوم دبستان

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمز و پرلز)
آزمون پنجم

تاریخ:۱۹ بهمن

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

دوم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۳
(جمع بندی)
آزمون ششم

تاریخ: هفته دوم اسفند

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۵ و قسمتی از فصل ۶(اندازه گیری، جمع و تفریق اعداد سه رقمی : از ابتدا تا پایان مقایسه اعداد)

علوم

درس ۷ -۹و قسمتی از فصل ۱۰( اگر تمام شود، بسازیم و لذت ببریم ، سرگذشت دانه
درون آشیانه ها:از ابتدا تا پایان جمع آوری اطلاعات)
فارسی

درس ۹-۱۱(زیارت ، هنرمند، درس آزاد )

دوم دبستان

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/ کانگورو)
آزمون هفتم

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

دوم دبستان

نام آزمون: جامدادی۲
(جامع)
آزمون هشتم

تاریخ: هفته چهارم اردیبهشت ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱-۷(عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو  رقمی ،اشکال هندسی
عدد های سه  رقمی، اندازه گیری ، جمع و تفریق اعداد ۳ رقمی ، کسر و احتمال )
علوم

درس۱-۱۳(زنگ علوم ، هوای سالم ، آب سالم ، زندگی ما و گردش زمین ۱ ،
زندگی ما و گردش زمین ۲، پیام رمز رو پیدا کن ۱، پیام رمز را پیدا کن ۲،
اگر تمام شود، بسازیم و لذت ببریم ، سرگذشت دانه ، درون آشیانه ها ،
من رشد می کنم ، برای جشن آماده شویم ، بعد از جشن)

فارسی

درس ۱-۱۷(کتابخانه کلاس ما،  مسجد محله ما، خرس کوچولو،  مدرسه خرگوش ها  ،
چوپان درست کار ، نوشا و کوشا ، دوستان ما ، از همه مهربان تر، زیارت هنرمند و  درس آزاد،  فردوسی ،
ایران زیبا، پرچم، نوروز، پرواز قطره، مثل دانشمندان)

 

سوم دبستان

نام آزمون: گونیا
(تشخیصی)
آزمون اول

تاریخ: هفته سوم مهرماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب سال دوم دبستان

علوم

کل کتاب سال دوم دبستان

فارسی

کل کتاب سال دوم دبستان
مطالعات اجتماعی

کل کتاب سال دوم دبستان

هدیه های آسمانی و قرآن

کل کتاب سال دوم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۱
(جمع بندی)

آزمون دومتاریخ: هفته جهارم آبان ماه
نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ و قسمتی از فصل۲(الگوها ف عدد های ۴ رقمی تا  پایان ارزش مکانی)

علوم

درس ۱ و ۲ و ۳ (زنگ علوم ، خوراکی ها ، مواد اطراف ما )
فارسی

درس ۱ و ۲
محله ما
زنگ ورزش

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۶ ( من به دنیا آمدم ، من بزرگتر شده ام ،آیا ما مثل هم هستیم؟ ، اعضای خانواده ،
خانواده ام را دوست دارم، تغییر در خانواده )
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی: درس ۱ تا درس ۴(آستین های خالی، غروب یک روز بهاری ،همیشه با من ، در کاخ نمرود)
قرآن: (فصل ۱ و  قسمتی از فصل ۲، آموزش نماز ، آموزش روخوانی قرآن کریم : تا پایان روز  هشتم)

 

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)

آزمون سومتاریخ: هفته جهارم آذر ماه
نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ و ۲ و قسمتی از فصل۳
(الگو ها، عدد های ۴ رقمی، عدد های کسری تا  پایان کاربرد کسر در اندازه گیری)

علوم

درس ۱ تا درس ۵ (زنگ علوم ، خوراکی ها، مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد، آب ماده ی با ارزش)

فارسی

درس ۱ تا  ۵ (محله ما ، زنگ ورزش  ، آسمان آبی ، طبیعت پاک، آواز گنجشک ، بلدرچین و برزگر )

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۹ ( من به دنیا آمدم، من بزرگتر شده ام، آیا ما مثل هم هستیم؟، اعضای خانواده،
خانواده ام را دوست دارم، تغییر در خانواده، از بزرگتر ها قدر دانی کنیم، چرا با هم همکاری می کنیم؟، مقررات خانه ما)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی: درس ۱ تا درس ۸(آستین های خالی، غروب یک روز بهاری ، همیشه با من ، در کاخ نمرود ،
روز دهم  ، بانوی قهرمان ، بوی بهشت، جشن تکلیف)
قرآن: فصل ۱ و ۲ (آموزش نماز، آموزش روخوانی قرآن کریم)

 

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)

آزمون چهارم

تاریخ: هفته جهارم دی ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱و۲ و۳ و قسمتی از فصل۴
(الگوها، عددهای ۴ رقمی، عددهای کسری، ضرب و تقسیم تا  پایان ضرب عددهای یک رقمی)

علوم

درس ۱ تا درس ۶
(زنگ علوم ، خوراکی ها، مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد، آب ماده با ارزش، زندگی ما و آب)
فارسی

درس ۱ تا ۷
(محله ما ، زنگ ورزش  ، آسمان آبی ، طبیعت پاک، آواز گنجشک ، بلدرچین و برزگر ، فداکاران، کار نیک)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۱۱
(من به دنیا آمدم، من بزرگتر شده ام، آیا ما مثل هم هستیم؟، اعضای خانواده، خانواده ام را دوست دارم ، تغییر در خانواده، از بزرگتر ها قدر دانی کنیم، چرا با هم همکاری می کنیم؟، مقررات خانه ما، نیازهای خانواده چگونه تامین می شود؟، منابع )
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱ تا درس ۱۰(آستین های خالی، غروب یک روز بهاری، همیشه با من ، در کاخ نمرود
روز دهم  ، بانوی قهرمان ، بوی بهشت، جشن تکلیف، گفتگو با خدا، ماه مهمانی خدا)
قرآن
فصل ۱و۲ و قسمتی از فصل ۳ ((انس با قرآن کریم )(۱)- انس با قرآن کریم(۲)- انس با قرآن کریم(۳))

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/ تیمزوپرلز)

آزمون پنجمتاریخ: ۱۹ بهمن
نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد قرمز۳
(جمع بندی)

آزمون ششمتاریخ: هفته دوم اسفند ماه
ریاضی

فصل ۴ و ۵  و قسمتی از فصل۶ (ضرب و تقسیم ، محیط و مساحت، جمع و تفریق ، تا پایان حل مسئله ساده تر)

علوم

درس  ۷ تا درس ۹ (نور و مشاهده اجسام ، جست و جو کنیم و بسازیم، نیرو ، همه جا ۱)
فارسی

درس ۸ تا درس ۱۱ (پیراهن بهشتی، بوی نرگس، یار مهربان، نویسنده ی بزرگ)

مطالعات اجتماعی

درس  ۱۲ تا درس ۱۷ (درست مصرف کنیم ، بازیافت، خانه ام را دوست دارم، خانه ها با هم تفاوت دارند ، خانه ی شما چه شکلی است؟ ، از خانه محافظت کنیم )
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱۱ تا درس ۱۵ ( عید مسلمانان،  سخن آسمانی، انتخاب پروانه، ام ابیها ، همسفر ناشناس)
قرآن
فصل ۳ (انس با قرآن کریم (۴) تا انس با قرآن کریم(۸))

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

آزمون هفتمتاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون: جامدادی۲
(جامع)

آزمون هشتم

تاریخ: هفته چهارم اردیبهشت ماه

ریاضی

فصل ۱ تا ۸ ( الگو ها، عدد های ۴ رقمی، عدد های کسری، ضرب و تقسیم ، محیط و مساحت، جمع و تفریق،
آمار و احتمال ، ضرب عددها)

علوم

درس ۱ تا ۱۴ (زنگ علوم ، خوراکی ها، مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد، آب ماده با ارزش، زندگی ما و آب،
نور و مشاهده اجسام ، جست و جو کنیم و بسازیم، نیرو ، همه جا ۱، نیرو ، همه جا ۲، بکارید  و ببرید،
هر کدام جای خود(۱)، هرکدام جای خود (۲)، از گذشته تا آینده)

فارسی

درس ۱ تا ۱۷ (محله ما ،  زنگ ورزش  ، آسمان آبی ، طبیعت پاک، آواز گنجشک ، بلدرچین و برزگر ، فداکاران،
کار نیک، پیراهن بهشتی، بوی نرگس، یار مهربان، نویسنده بزرگ، ایران عزیز، درس آزاد، ایران آباد، دریا،
اگر جنگل نباشد، چشم های آسمان)

مطالعات اجتماعی

از درس ۱ تا ۲۳ (من به دنیا آمدم، من بزرگتر شده ام، آیا ما مثل هم هستیم؟، اعضای خانواده،
خانواده ام را دوست دارم ، تغییر در خانواده، از بزرگتر ها قدر دانی کنیم، چرا با هم همکاری می کنیم؟،
مقررات خانه ما، نیازهای خانواده چگونه تامین می شود؟، منابع، درست مصرف کنیم، بازیافت،
خانه ام را دوست دارم، خانه ها با هم تفاوت دارند ، خانه شما چه شکلی است؟
از خانه محافظت کنیم، مدرسه دوست داشتنی ما، مکان های مدرسه را بشناسیم، خانه ی شما کجاست؟ ،
جهت های اصلی، پُست،  ایمنی در کوچه و خیابان)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی
از درس ۱ تا ۲۰ ( آستین های خالی، غروب یک روز بهاری، همیشه با من ، در کاخ نمرود ، روز دهم  ، بانوی قهرمان ، بوی بهشت، جشن تکلیف، گفتگو با خدا، ماه مهمانی خدا، عید مسلمانان،  سخن آسمانی، انتخاب پروانه ، ام ابیها ، همسفر ناشناس، داناترین مردم، خواب شیرین، آینه ی سخنگو، گندم از گندم بروید، باغ همیشه بهار)
قرآن
از فصل ۱ تا ۳( آموزش نماز، آموزش روخوانی قرآن کریم، انس با قرآن کریم)

 

چهارم دبستان

نام آزمون: گونیا
(تشخیصی)

آزمون اول

تاریخ: هفته سوم مهرماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب سال سوم دبستان

علوم

کل کتاب سال سوم دبستان

فارسی

کل کتاب سال سوم دبستان
مطالعات اجتماعی

کل کتاب سال سوم دبستان

هدیه های آسمانی و قرآن

کل کتاب سال سوم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۱
(جمع بندی)

آزمون دوم

تاریخ: هفته چهارم آبان ماه

ریاضی

فصل ۱و قسمتی از فصل ۲ (اعداد و الگوها ، کسر: تا آخر جمع و تفریق)
علوم

درس ۱ و ۲ و۳ (زنگ علوم ، مخلوط ها در زندگی ، انرژی، نیاز هر روز ما)

فارسی

درس ۱ و ۲ و ۳ ( آفریدگار زیبایی، کوچ پرستو ها ، راز نشانه ها)
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۴( همسایه ما ، اینجا محله ماست، خرید و فروش در محله ، نقشه محله ما)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱تا ۳ (دانه ای که نمی خواست بروید، گودکی بر آب، ما به مسجد می رویم)
قرآن
درس ۱ تا ۳ ( یادآوری قواعد سال گذشته ، سوره تغابن ، سوره ابراهیم )

 

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)

آزمون سوم

تاریخ: هفته چهارم آذر ماه

ریاضی

فصل ۱ و ۲ و قسمتی از فصل ۳ (اعداد و الگوها، کسر، ضرب و تقسیم: تا پایان محاسبه های حاصل ضرب)
علوم

درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ( زنگ علوم، مخلوط ها در زندگی ، انرژی، نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی ، گرما، مادّه)

فارسی

درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ( آفریدگار زیبایی ، کوچ پرستو ها، راز نشانه ها، ارزش علم ، رهایی از قفس ، آرش کمانگیر)
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۷( همسایه ما ، اینجا محله ماست ، خرید و فروش در محله ، نقشه محله ما ، زندگی در شهر و روستا ، جهت های جغرافیایی ، جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه ها ی آسمان
درس ۱ تا درس ۷ ( دانه ای که نمی خواست بروید ، گودکی بر آب ،ما به مسجد می رویم ، یک نماز و ده رکوع! ،  سخنی که سه بار تکرار شد! حرمی با دو گنبد، نماز در کوهستان)
قرآن
درس ۱ تا ۵ ( یادآوری قواعد سال گذشته، سوره تغابن ، سوره ابراهیم ، سوره واقعه ، سوره آل عمران)

 

نام آزمون: جامدادی۱
(جامع)

آزمون چهارم

تاریخ: هفته چهارم دی ماه

ریاضی

فصل ۱ و ۲ و  ۳ (اعداد و الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم)
علومدرس ۱ تا  ۶ ( زنگ علوم ، مخلوط ها در زندگی ، انرژی، نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، سنگ ها)
فارسی

درس ۱ تا  ۷ ( آفریدگار زیبایی، کوچ پرستو ها، راز نشانه ها، ارزش علم، رهایی از قفس ، آرش کمانگیر، مهمان شهر ما)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۱۰ ( همسایه ما ، اینجا محله ماست ، خرید و فروش در محله ، نقشه محله ما ، زندگی در شهر و روستا ، جهت های جغرافیایی ، جغرافی دانان….  ، نخستین روستا ها … ، نخستین شهرها…، مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه ها آسمان
درس ۱ تا درس ۹ ( دانه ای که نمی خواست بروید ، گودکی بر آب، ما به مسجد می رویم، یک نماز و ده رکوع! ، سخنی که سه بار تکرار شد! ، حرمی با دو گنبد، نماز در کوهستان، دیدار دوست، کودک شجاع)
قرآن
درس ۱ تا ۷ ( یادآوری قواعد سال گذشته ، سوره تغابن، سوره ابراهیم، سوره واقعه ، سوره آل عمران ، سوره إسراء، آشنایی با خط قرآن کریم )

 

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

آزمون پنجمتاریخ: ۱۹ بهمن
نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته
علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد قرمز۳
(جمع بندی)

آزمون ششم

تاریخ: هفته دوم اسفند ماه

ریاضی

فصل ۴ و قسمت از فصل ۵ (اندازه گیری ، عدد مخلوط و عدد اعشاری : تا آخر حل مسئله)
علوم

درس ۷ تا درس ۱۰ ( آهن ربا در زندگی ، آسمان در شب ، بدن ما ۱ ، بدن ما ۲ )

فارسی

درس ۸ تا درس ۱۱ ( درس آزاد ، درس آزاد، باغچه اطفال ، فرمانده دل ها )
مطالعات اجتماعی

درس ۱۱ تا درس ۱۴ ( سفری به همدان ، سفری به تخت جمشید ۱، سفری به تخت جمشید ۲ ، سفری به کرمانشاه )

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱۰ تا درس ۱۴( روشن ترین شب ، درس یازدهم  ، روزی برای تمام بچه ها ، خاله نرگس ، اولین بانوی مسلمان  )
قرآن
درس ۸ تا ۱۰ (سوره آل عمران ، سوره بقره ، سوره هود)

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

آزمون هفتمتاریخ: ۲۳ فروردین
نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون: جامدادی۲
(جامع)

آزمون هشتم

تاریخ: هفته چهارم اردیبهشت

ریاضی

فصل ۱ تا ۷ ( اعداد و الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم، اندازه گیری ، عدد مخلوط و عدد اعشاری ، شکل های هندسی، آمار و احتمال)
علوم

درس ۱ تا ۱۳ ( زنگ علوم ، مخلوط ها در زندگی ، انرژی، نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، سنگ ها، آهن ربا در زندگی
آسمان در شب ، بدن ما ۱ ، بدن ما ۲ ، بی مهره ها، گوناگونی گیاهان، زیستگاه)

فارسی

درس ۱ تا ۱۷ ( آفریدگار زیبایی، کوچ پرستو ها، راز نشانه ها، ارزش علم، رهایی از قفس ، آرش کمانگیر، مهمان شهر ما، درس آزاد ، درس آزاد، باغچه اطفال، فرمانده دل ها ، اتّفاق ساده ، لطف حق، ادب از که آموختی، شیر و موش، پرسشگری، مدرسه ی هوشمند)
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا  ۲۲ ( همسایه ما ، اینجا محله ماست ، خرید و فروش در محله ، نقشه محله ما ، زندگی در شهر و روستا ، جهت های جغرافیایی ، جغرافی دانان….  ، نخستین روستا ها … ، نخستین شهرها…، مورّخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟، سفری به همدان ، سفری به تخت جمشید ۱، سفری به تخت جمشید ۲ ، سفری به کرمانشاه ، کوه ها و دشت های زیبا، آب و هوا، نواحی آب و هوایی ایران، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران، از محیط زیست مراقبت کنیم، نشانه های ملّی ما، تقویم، روزهای مهم)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی
درس ۱ تا ۱۹( دانه ای که نمی خواست بروید ، گودکی بر آب، ما به مسجد می رویم ، یک نماز و ده رکوع! ، سخنی که سه بار تکرار شد! ، حرمی با دو گنبد، نماز در کوهستان، دیدار دوست، کودک شجاع، روشن ترین شب ، درس یازدهم  ، روزی برای تمام بچه ها ، خاله نرگس ، اولین بانوی مسلمان ، یک ماجرای زیبا ، اسب طلایی ، آقای بهاری، خانم بهاری، چشمان همیشه باز، خداجون از  تو ممنونم)
قرآن
درس ۱ تا درس آخر(یادآوری قواعد سال گذشته ، سوره تغابن، سوره ابراهیم ، سوره واقعه ، سوره آل عمران ، سوره إسراء، آشنایی با خط قرآن کریم ، سوره آل عمران ، سوره بقره ، سوره هود، سوره ملک ،  سوره آل عمران، سوره نمل ،  سوره یوسف، سوره عبس ، سوره إسراء)

 

پنجم  دبستان

نام آزمون: گونیا
(تشخیصی)
آزمون اول

تاریخ: هفته سوم مهرماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب سال چهارم دبستان

علوم

کل کتاب سال چهارم دبستان

فارسی

کل کتاب سال چهارم دبستان

مطالعات اجتماعی

کل کتاب سال چهارم دبستان

هدیه های آسمانی و قرآن

کل کتاب سال چهارم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۱
(جمع بندی)

آزمون دوم

تاریخ: هفته چهارم آبان ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ و قسمتی از فصل۲(عدد نویسی و الگو ها ، کسر : تا پایان جمع و تفریق عددهای مخلوط )
علوم

درس ۱ و ۲ و قسمتی از درس۳ (زنگ علوم ، ماده تغییر می کند ، رنگین کمان: تا سر ذره بین)

فارسی

فصل ۱(آفرینش)
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۵ ( من با دیگران ارتباط برقرار می کنم، احساسات ما، همدلی با دیگران ، من عضو گروه هستم، جمعیت ایران )

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱تا ۳ (دسته گلی از آسمان ، تنها او ، بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست)
قرآن
درس ۱و۲ و قسمتی از درس ۳ ( نماز در قرآن  ، سوره قمر و الرحمن ،  سوره اعراف  تا آخر جلسه دوم)

 

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)

آزمون سوم

تاریخ: هفته چهارم آذر ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ و ۲ و قسمتی از فصل ۳( عدد نویسی و الگو ها ، کسر ، نسبت ، تناسب و درصد: تا پایان نسبت)

علوم

درس ۱ تا درس ۴ ( زنگ علوم ، ماده تغییر می کند ، رنگین کمان ، برگی از تاریخ زمین )
فارسی

فصل ۱ و ۲ ( آفرینش، دانایی و هوشیاری)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۸ ( من با دیگران ارتباط برقرار می کنم، احساسات ما، همدلی با دیگران ، من عضو گروه هستم، جمعیت ایران ، منابع آب ایران، نواحی صنعتی مهم ایران ، راه ها و حمل نقل ۱ )
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱تا ۵ ( دسته گلی از آسمان ، تنها او ، بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست ، از نوزاد بپرسید ، گل صد برگ )
قرآن
درس ۱تا ۴ ( نماز در قرآن  ، سوره قمر و الرحمن ، سوره اعراف ، سوره هود )

 

نام آزمون: جامدادی۱
(جامع)

آزمون چهارم

تاریخ: هفته چهارم دی ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ و ۲ و ۳ ( عدد نویسی و الگو ها ، کسر ، نسبت ، تناسب و درصد )

علوم

درس ۱ تا درس ۵ (زنگ علوم ، ماده تغییر می کند ، رنگین کمان ، برگی از تاریخ زمین ، حرکت بدن )
فارسی

فصل ۱ و ۲ و ۳ ( آفرینش، دانایی و هوشیاری، ایران من)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۱۱ ( من با دیگران ارتباط برقرار می کنم، احساسات ما ، همدلی با دیگران، من عضو گروه هستم، جمعیت ایران، منابع آب ایران، نواحی صنعتی مهم، راه ها و حمل و نقل ۱، راه ها و حمل و نقل ۲   کشور ما چگونه اداره می شود؟ ، کشورهای همسایه۱)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱تا ۸ ( دسته گلی از آسمان ، تنها او، بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست، از نوزاد بپرسید، گل صد برگ ، مال مردم،  رنگین کمان جمعه، دو نامه)
قرآن
درس ۱تا  ۵ ( نماز در قرآن  ، سوره قمر و الرحمن ، سوره اعراف، سوره هود ، سوره اسرا)

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

آزمون پنجمتاریخ: ۱۹ بهمن ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد قرمز۳
(جمع بندی)

آزمون ششم

تاریخ: هفته دوم اسفند ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ و  ۵ ( تقارن و چند ضلعی ها ، عدد های اعشاری )

علوم

درس ۶ تا ۸ (چه خبر؟ ۱، چه خبر؟ ۲ ، کار ها  آسان می شود ۱)
فارسی

فصل ۴ و درس سیزدهم ( نام آوران، روزی که باران می بارید)

مطالعات اجتماعی

درس ۱۲تا درس ۱۸ (  کشورهای همسایه۲، حرکتهای زمین ، زندگی در نواحی مختلف جهان، بازگشت از سفر حج، مدینه شهر پیامبرص، سفر به کربلا۱، سفر به کربلا۲)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۹ تا ۱۲( یک جهان جشن! ،در ساحل دجله، سرو سربلند سامرا ، خورشید پشت ابر )
قرآن
درس ۶ و۷ و۸ و قسمتی از درس ۹ ( سوره نساء  ، سوره بقره، سوره رعد ، سوره نحل ، تا آخر جلسه دوم)

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

آزمون هفتم

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مباحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون: جامدادی۲
(جامع)

آزمون هشتم

تاریخ: چهارم اردیبهشت ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا ۷ ( عدد نویسی و الگو ها ، کسر ، نسبت ، تناسب و درصد ، تقارن و چند ضلعی ها ، عدد های اعشاری
اندازه گیری، آمار و احتمال)

علوم

درس ۱ تا  ۱۲ ( زنگ علوم ، ماده تغییر می کند ، رنگین کمان ، برگی از تاریخ زمین ، حرکت بدن ، چه خبر؟ ۱،
چه خبر؟ ۲ ، کار ها  آسان می شود ۱، کارها  آسان  می شود۲، خاک با ارزش، بکارید و بخورید، از ریشه تا برگ)
فارسی

فصل ا تا  ۶ (آفرینش، دانایی و هوشیاری، ایران من، نام آوران، راه زندگی، علم و عمل)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا  ۲۲ ( من با دیگران ارتباط برقرار می کنم، احساسات ما ، همدلی با دیگران ، من عضو گروه هستم، جمعیت  ایران، منابع آب ایران، نواحی صنعتی مهم، راه ها و حمل و نقل ۱، راه ها و حمل و نقل ۲   کشور ما چگونه اداره می شود؟ ، کشورهای همسایه۱،  کشورهای همسایه۲، حرکتهای زمین ، زندگی در نواحی مختلف جهان، بازگشت از سفر حج،
مدینه شهر پیامبرص، سفر به کربلا۱، سفر به کربلا۲، ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند ، وزیران کاردان شهرهای آباد، کشورگشایان بی رحم، بازسازی ویرانه ها)
هدیه های آسمانی و قرآن

درس ۱ تا ۱۷
دسته گلی از آسمان ، تنها او، بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست، از نوزاد بپرسید، گل صد برگ ، مال مردم ، رنگین کمان جمعه، دو نامه ، یک جهان جشن! ،در ساحل دجله ، سرو سربلند سامرا ، خورشید پشت ابر ، کوچه های بزرگ، بزرگ،  مرد تاریخ، بهمن همیشه بهار، روزنامه های دیواری، اینها و آنها)
قرآن : درس ۱ تا  درس آخر
( نماز در قرآن  ، سوره قمر و الرحمن ، سوره اعراف، سوره هود ، سوره اسرا،  سوره نساء  ، سوره بقره ، سوره رعد ، سوره نحل ،  سوره انفال،  سوره شعراء سوره انبیاء، سوره  یوسف)

 

ششم  دبستان

نام آزمون: گونیا
(تشخیصی)
آزمون اول

تاریخ: هفته سوم مهرماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب سال پنجم دبستان

علوم

کل کتاب سال پنجم دبستان
فارسی

کل کتاب سال پنجم دبستان

مطالعات اجتماعی

کل کتاب سال پنجم دبستان
هدیه های آسمانی و قرآن

کل کتاب سال پنجم دبستان

نام آزمون: مداد قرمز۱
(جمع بندی)

آزمون دومتاریخ: هفته چهارم آبان ماه
نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ و قسمتی از فصل ۲(عدد و الگو های عددی  ، کسر : تا آخر ضرب کسرها)
علوم

درس ۱ و ۲ (زنگ علوم  ، سرگذشت دفتر من )

فارسی

درس ۱ و ۲ و ۳ ( معرفت آفریدگار ، پنجره های شناخت  ، هوشیاری)
مطالعات اجتماعی

فصل ۱ تا ۳ ( دوستان ما،  تصمیم گیری، کشاورزی در ایران )

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان: درس ۱تا ۴( یکتا ، بهترین راهنمایان ، سرور آزادگان، باغ سرّی )
قرآن: درس ۱ و ۲ و ۳

نام آزمون: مداد قرمز۲
(جمع بندی)

آزمون سوم

تاریخ: هفته چهارم آذر ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ و ۲ و قسمتی از فصل۳ (عدد و الگو های عددی، کسر، اعداد اعشاری: تا آخر یادآوری ضرب و تقسیم)

علوم

درس ۱ تا درس  ۴ ( زنگ علوم ، سرگذشت دفتر من ، کارخانه کاغذ سازی ، سفر به اعماق زمین)
فارسی

درس ۱ تا درس  ۵ ( معرفت آفریدگار ، پنجره های شناخت ، هوشیاری ، داستان من و شما ، هفت خان رستم )

مطالعات اجتماعی

فصل ۱ تا ۴ ( دوستان ما  ، تصمیم گیری ، کشاورزی در ایران ، ایران و منابع انرژی)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان: درس ۱تا ۷ (یکتا ، بهترین راهنمایان ، سرور آزادگان ، باغ سری ، شتربان با ایمان، سیمای خوب، دست در دست دوست)
قرآن : درس ۱تا ۵ (درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)

نام آزمون: جامدادی۱
(جامع)

آزمون چهارم

تاریخ: هفته چهارم دی ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا ۳ و قسمتی از فصل ۴ (عدد و الگو های عددی، کسر ، اعداد اعشاری ، تقارن و مختصات: تا آخر مرکز تقارن و تقارن مرکزی)

علوم

درس ۱ تا درس ۶ (زنگ علوم ، سرگذشت دفتر من ، کارخانه کاغذ سازی ، سفر به اعماق زمین، زمین پویا ،
ورزش و نیرو(۱))
فارسی

درس ۱ تا درس  ۷ (معرفت آفریدگار ، پنجره های شناخت ، هوشیاری ، داستان من و شما ، هفت خان رستم،
ای وطن، درس آزاد(فرهنگ بومی ۱))

مطالعات اجتماعی

فصل ۱ تا ۶ ( دوستان ما  ،  تصمیم گیری ، کشاورزی در ایران ، ایران و منابع انرژی، پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی، سفری به اصفهان)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱تا ۹ ( یکتا ، بهترین راهنمایان ، سرور آزادگان ، باغ سرّی ، شتربان با ایمان ، سیمای خوبان، دست در دست دوست، دوران غیبت، جهان دیگر)
قرآن
درس ۱تا ۷ ( درس ۱ تا ۶ و درس ۷)

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

آزمون پنجمتاریخ: ۱۹ بهمن ماه
نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته
علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد قرمز۳
(جمع بندی)

آزمون ششم

تاریخ: هفته دوم اسفند ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل  ۴ و ۵ ( تقارن و مختصات ، اندازه گیری)

علوم

درس ۷ تا درس ۹ ( ورزش و نیرو(۲)، طراحی کنیم و بسازیم ، سفر انرژی )
فارسی

درس ۸ تا درس ۱۲ ( دریاقُلی،  رنج هایی کشیده ام که مپرس ، عطار و جلال الدین محمد،  شهدا خورشیدند ،
دوستی / مشاوره)

مطالعات اجتماعی

فصل ۷ تا ۹ ( اوقات فراغت، پوشاک ما، دریاهای ایران)
هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمان
درس ۱۰ تا ۱۴ ( آداب زندگی ، راه تندرستی، سفر های با برکت ، عید مسلمانان، راز موفّقیت)
قرآن
درس۸ تا ۱۱ ( درس ۸ و ۹، ۱۰ و ۱۱ )

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

آزمون هفتم

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون: جامدادی۲
(جامع)

آزمون هشتم

تاریخ: چهارم اردیبهشت ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا ۷ ( عدد و الگو های عددی، کسر ، اعداد اعشاری ، تقارن و مختصات، اندازه گیری، تناسب و درصد، تقریب)

علوم

درس ۱ تا ۱۴ ( زنگ علوم ، سرگذشت دفتر من ، کارخانه کاغذ سازی ، سفر به اعماق زمین، زمین پویا ،
ورزش و نیرو(۱)، ورزش و نیرو(۲)، طراحی کنیم و بسازیم ، سفر انرژی، خیلی کوچک ، خیلی بزرگ ، شگفتی های برگ،
جنگل برای کیست )
فارسی

درس ۱ تا ۱۷ (معرفت آفریدگار ، پنجره های شناخت ، هوشیاری ، داستان من و شما ، هفت خان رستم ، ای وطن، درس آزاد(فرهنگ بومی ۱)، دریاقُلی،  رنج هایی کشیده ام که مپرس ، عطار و جلال الدین محمد ، شهدا خورشیدند ،
دوستی / مشاوره ، درس آزاد(فرهنگ بومی۲)، راز زندگی، میوه هنر، آداب مطالعه ، ستاره روشن)

مطالعات اجتماعی

فصل ۱ تا ۱۲ ( دوستان ما  ،  تصمیم گیری ، کشاورزی در ایران ، ایران و منابع انرژی، پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی، سفری به اصفهان، اوقات فراغت، پوشاک ما، دریاهای ایران، ایران و همسایگان، ایستادگی در برابر بیگانگان،
آزادی خرمشهر)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه آسمانی
درس ۱ تا ۱۷ ( یکتا ، بهترین راهنمایان ، سرور آزادگان ، باغ سرّی ، شتربان با ایمان ، سیمای خوبان، دست در دست دوست، دوران غیبت، جهان دیگر، آداب زندگی ، راه تندرستی، سفر های با برکت ، عید مسلمانان، راز موفّقیت، زیارت، دانش آموز نمونه)
قرآن
درس ۱ تا درس آخر