آزمون های هماهنگ

 

آزمون‌های دبستان علوی

استفاده از آزمون‌ها برای تشخیص و تبیین وضع آموزشی موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به وضع آموزشی مطلوب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های یک مدیر آموزشی تلقی می‌شود. با برگزاری آزمون، مدیران مدارس می‌توانند از عمل‌کرد لایه‌های مختلف مدرسه هم‌چون دانش‌آموزان، معلمان و مشاوران خویش اطلاعات کسب کنند و دانش‌آموزان می‌توانند نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و به پیشرفت تحصیلی مطلوب دست یابند.

ویژگی آزمون‌های علوی:

مراحل آزمون متناسب با برنامه‌های آموزشی مدرسه و هماهنگ با طرح درس معلم است و معلمان با کمک کارنامه‌ی آزمون می‌توانند آسیب‌سنجی مناسبی از عمل‌کرد دانش‌آموزان خود داشته باشند. با توجه به برگزاری آزمون‌های علوی در کل کشور و داشتن جامعه‌ی آماری مناسب مدیران می‌توانند با مقایسه‌ی نتایج آزمون وضعیت آموزشی مدرسه‌ی خود را به‌خوبی رصد نمایند. شرکت در جامعه‌ی آماری بالا و مقایسه با دانش‌آموزان کل کشور انگیزه‌ی مناسبی در دانش‌آموزان برای یادگیری بیش‌تر دروس ایجاد می‌کند.

برنامه‌‌ی آزمون‌های علوی متناسب با زمان‌بندی تدریس دروس در کلاس درس و هم‌چنین میانگین ساعت مطالعه‌ی دانش‌آموزان طراحی شده است.

azmoon

الف) آزمون‌های پیشرفت: این آزمون‌ها با هدف سنجش توانایی‌های سطوح دانش، فهم و کاربرد دانش‌آموزان و هم‌چنین ایجاد آشنایی در دانش‌آموزان با سؤالات چهارگزینه‌ای که در مقاطع بالاتر تأثیر بسزایی در سرنوشت تحصیلی آنان دارد، طراحی شده است.

مخاطبین: پایه‌های اول تا ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته آزمونهای پیشرفت

پایه اول

شماره

زمان

۱

۹۴/۰۸/۲۳ تا ۹۴/۰۸/۲۸

۲

۹۴/۱۱/۰۳ تا ۹۴/۱۱/۰۸

۳

۹۵/۰۱/۲۱ تا ۹۵/۰۱/۲۶

 

پایه دوم و سوم

شماره

زمان

۱

۹۴/۰۷/۱۷

۲

۹۴/۰۸/۰۸

۳

۹۴/۰۹/۰۶

۴

۹۴/۱۱/۰۲

۵

۹۴/۱۱/۳۰

۶

۹۴/۱۲/۱۴

۷

۹۵/۰۲/۰۳

 

پایه چهارم و پنجم و ششم

شماره

زمان

۱

۹۴/۰۷/۱۷

۲

۹۴/۰۸/۰۸

۳

۹۴/۰۸/۲۲

۴

۹۴/۰۹/۰۶

۵

۹۴/۱۱/۰۲

۶

۹۴/۱۱/۱۶

۷

۹۴/۱۱/۳۰

۸

۹۴/۱۲/۱۴

۹

۹۵/۰۲/۰۳

ب )آزمون‌های تشریحی:

این آزمون‌ها با هدف سنجش توانایی‌های سطح بالا شامل تجزیه، ترکیب و ارزشیابی طراحی شده‌اند. در این آزمون‌ها توانایی‌هایی مانند سازماندهی، شناخت روابط و خلاقیت و تفکر نقادانه دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مخاطبین: دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم

بسته آزمونهای تشریحی

شماره

زمان

۱

۹۴/۰۹/۲۱ تا ۹۴/۰۹/۲۶

۲

۹۵/۰۲/۱۸ تا ۹۵/۰۲/۲۳

 

ج) آزمون‌های دوره‌ای خاص (تیزهوشان)

این آزمون‌ها با هدف شناسایی و سنجش استعدادهای خاص دانش‌آموزان در دروس مختلف و هم‌چنین آماده نمودن آنان برای شرکت در آزمون‌های ورودی تیزهوشان طراحی شده است.

مخاطبین: دانش‌آموزان پایه ششم و هفتم و هشتم

بسته آزمونهای تیزهوشان

شماره

زمان

دروس

۱

۹۴/۷/۲۴

(آزمون مبنا)

کلیه دروس

۲

۹۴/۰۸/۲۹

(پیشرفت)

کلیه دروس

۳

۹۴/۰۹/۲۷

(پیشرفت)

کلیه دروس

۴

۹۴/۱۰/۲۵

(پیشرفت)

کلیه دروس

۵

۹۴/۱۱/۲۳

(پیشرفت)

کلیه دروس

۶

۹۴/۱۲/۲۱

(شبیه‎سازی)

کلیه دروس

۷

۹۵/۰۲/۱۰

(شبیه‎سازی)

کلیه دروس

د) آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

این آزمون‌ها در راستای آماده نمودن دانش‌آموزان برای موفقیت در آزمون‌های بین‌المللی (کانگورو، تیمز، پرلز و…) و با هدف گسترش سطح معلومات کاربردی دانش‌آموزان برگزار می‌گردند.

 

بسته شبیهسازی آزمونهای بینالمللی

 

پایه دوم و سوم

شماره

زمان

۱

۹۴/۱۰/۰۴ (تیمز)

۲

۹۵/۰۱/۲۰ (کانگورو)

 

پایه چهارم تا ششم

شماره

زمان

۱

۹۴/۱۰/۰۴ (تیمز و پرلز)

۲

۹۵/۰۱/۲۰ (کانگورو)

 

بودجه‌بندی آزمون‌های دبستان

پایه اول:

آزمون شماره (۱): ۹۴/۰۸/۲۳ تا ۹۴/۰۸/۲۸- آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

 صفحه ۱ تا صفحه ۳۵۱۰

علوم

صفحه ۱۰ تا صفحه ۳۱۱۰
فارسیصفحه ۲ تا صفحه ۳۳

۱۰

 

آزمون شماره (۲): ۹۴/۱۱/۰۳ تا ۹۴/۱۱/۰۸ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

صفحه ۱ تا صفحه ۱۰۵۱۰
علومصفحه ۱۰ تا صفحه ۵۷

۱۰

فارسیصفحه ۲ تا صفحه ۵۷

۱۰

 

آزمون شماره (۳): ۹۵/۰۱/۲۱ تا ۹۵/۰۱/۲۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

صفحه ۱ تا صفحه ۱۵۴۱۵
علومصفحه ۱۰ تا صفحه ۹۹

۱۰ تا ۱۵

فارسیصفحه ۲ تا صفحه ۹۲

۱۰

 


 پایه دوم:

آزمون شماره (۱): ۹۴/۰۷/۱۷ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

تعیین سطح۱۵
علومتعیین سطح

۱۰

فارسیتعیین سطح

۱۰

 

آزمون شماره (۲): ۹۴/۰۸/۰۸ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول (صفحه ۱ تا ۱۸)، عدد و رقم۱۵

علوم

 درس اول و دوم (صفحه ۱۲ تا ۲۱)، زنگ علوم ـ هوای سالم، آب سالم۱۰
فارسیدرس اول و دوم (کتاب خوانداری: صفحه ۲ تا ۱۴، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۲۴)

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآندرس اول و دوم (صفحه ۱۲ تا ۱۹)، هدیههای خدا ـ پرندگان چه میگویند؟

قرآن: از اول تا صفحه ۱۰

۵

 

آزمون شماره (۳): ۹۴/۰۹/۰۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم (صفحه ۱ تا ۳۶)، عدد و رقم ـ جمع و تفریق اعداد دو رقمی۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم تا آخر صفحه ۲۹، زندگی ما و گردش زمین (۱) و دوره مباحث قبل۱۰
فارسیدرس اول الی چهارم (کتاب خوانداری: صفحه ۲ تا ۳۲، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۳۶)

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآندرس اول و دوم و سوم و چهارم (صفحه ۱۲ تا ۲۷)، هدیههای خدا ـ پرندگان چه میگویند؟

خاطره‎‎ی ما ـ مهربانتر از مادر

قرآن: از اول تا صفحه ۲۵

۵

 

 

 

آزمون شماره (۴): ۹۴/۹/۲۱ تا ۹۴/۹/۲۶ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم (صفحه ۱ تا ۵۴)، عدد و رقم ـ جمع و تفریق اعداد دو رقمی اشکال هندسی۱۵
علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم تا آخر صفحه ۴۵، زندگی ما و گردش زمین (۲) ـ پیام رمز را پیدا کن (۱) ودوره مباحث قبل به صورت جامع

۱۰

فارسیدرس اول الی هفتم  (کتاب خوانداری: صفحه ۷ تا ۴۸، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۵۲)

۱۰

 

آزمون شماره (۵): ۹۴/۱۰/۰۴ – آزمون بین المللی(تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و فصل چهارم تا ابتدای معرفی عددهای سهرقمی ـ عدد و رقم ـ جمع و تفریق اعداد دو رقمی ـ اشکال هندسی ـ عددهای سهرقمیـــ
علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم تا آخر صفحه ۴۵، زندگی ما و گردش زمین (۲) ـ پیام رمز را پیدا کن (۱) ودوره مباحث قبل به صورت جامع

ـــ

 

آزمون شماره (۶): ۹۴/۱۱/۰۲ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

فصل اول، دوم، سوم و چهارم (صفحه ۱ تا ۷۲) عدد و رقم ـ جمع و تفریق اعداد دو رقمی ـ

اشکال هندسی ـ عددهای سه‌‌رقمی

۱۵

علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم تا آخر صفحه ۶۱، پیام رمز را پیدا کن (۲) ـ اگر تمام شود و دوره مباحث قبل

۱۰

فارسی

درس اول الی هشتم (کتاب خوانداری: صفحه ۲ تا ۵۵، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۵۸)۱۰
هدیه‌های آسمانی و قرآندرس اول الی یازدهم (صفحه ۱۲ تا ۵۹)، هدیههای خدا ـ پرندگان چه میگویند؟ خاطره‎‎ی ما ـ مهربانتر از مادر ـ وضو میگیرم ـ پیامبران خدا  ـ مهمان کوچک ـ جشن میلاد ـ اهلبیت پیامبر ـ خانواده مهربان ـ نماز بخوانیم

قرآن: از اول تا صفحه ۵۵

۵

 


آزمون شماره (۷): ۹۴/۱۱/۳۰ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم (صفحه ۱ تا ۹۰)، عدد و رقم ـ

جمع و تفریق اعداد دو رقمی اشکال هندسی ـ عددهای سه‌رقمی ـ اندازهگیری

۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم تا آخر صفحه ۶۹، بسازیم و لذت ببریم و سرگذشت دانه و دوره مباحث قبل۱۰
فارسیدرس اول الی دهم (کتاب خوانداری: صفحه ۲ تا ۶۹، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۶۹)

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآندرس اول الی دوازدهم (صفحه ۱۲ تا ۶۳)، هدیههای خدا ـ پرندگان چه میگویند؟ ـ خاطره ماه ـ مهربانتر از مادر ـ وضو میگیریم ـ پیامبران خدا ـ مهمان کوچک ـ جشن میلاد ـ اهلبیت پیامبر ـ خانواده مهربان ـ نماز بخوانیم

قرآن: از اول تا صفحه ۶۰

۵

 

آزمون شماره (۸): ۹۴/۱۲/۱۴ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم، (صفحه ۱ تا ۱۰۸) عدد و رقم ـ

جمع و تفریق اعداد دو رقمی ـ اشکال هندسی ـ عددهای سهرقمی

۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم تا آخر صفحه ۸۱، درون آشیانه‌ها و من رشد می‌کنم و دوره مباحث قبل۱۰
فارسیدرس اول الی سیزدهم (کتاب‌خوانداری: صفحه ۲ تا ۸۵، کتاب نوشتاری: صفحه ۹ تا ۸۱)

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآندرس اول الی چهاردهم (صفحه ۱۲ تا ۷۱)، هدیههای خدا ـ پرندگان چه میگویند؟ ـ خاطره ماه ـ مهربانتر از مادر ـ وضو میگیریم ـ پیامبران خدا ـ مهمان کوچک ـ جشن میلاد ـ اهلبیت پیامبر ـ خانواده مهربان ـ نماز بخوانیم ـ پدر مهربان ـ بهترین دوست ـ دعای باران

قرآن: از اول تا صفحه ۹۵

۵

 

آزمون شماره (۹): ۹۵/۰۱/۲۰ – آزمون بین المللی(تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال
ریاضیفصل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم (صفحه ۱ تا ۱۰۸) عدد و رقم ـ جمع و تفریق اعداد دو رقمی ـ اشکال هندسی ـ عددهای سهرقمی

ــــ

 

آزمون شماره (۱۰): ۹۵/۰۲/۰۳ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم (صفحه ۷ تا ۱۳۲)، الگوها ـ عددهای چهاررقمی ـ عددهای کسری ـ ضرب و تقسیم ـ محیط و مساحت ـ جمع و تفریق ـ آمار و احتمال۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم تا آخر کتاب هر کدام جای خود (۲) ـ از گذشته تا آینده و دوره مباحث قبل (آزمون جامع)

۱۰

فارسیدرس اول الی شانزدهم (کتاب خوانداری: صفحه ۱ تا ۹۶، کتاب نوشتاری: صفحه ۱ تا ۸۳)

۱۰

تعلیمات اجتماعی

درس اول الی بیست و یکم (صفحه ۵۱ تا ۶۷)۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

درس اول الی نوزدهم (صفحه ۲ تا ۱۰۵)

قرآن: از اول تا صفحه ۱۲۶

۵

ریاضی پیشرفتهفصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم (صفحه ۷ تا ۱۳۲)، الگوها ـ عددهای چهاررقمی ـ عددهای کسری ـ ضرب و تقسیم ـ محیط و مساحت ـ جمع و تفریق ـ آمار و احتمال

۱۰

علوم پیشرفته

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم تا آخر کتاب هر کدام جای خود (۲) ـ از گذشته تا آینده و دوره مباحث قبل (آزمون جامع)

۵

 

آزمون شماره (۱۱): ۹۵/۰۲/۱۸ تا ۹۵/۰۲/۲۳ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

کل کتاب۱۵

علوم

کل کتاب

۱۰ تا ۱۵

فارسیدرس اول الی هفدهم (کتاب خوانداری: صفحه ۱ تا ۱۰۴، کتاب نوشتاری: صفحه ۱ تا ۸۸)

۱۰

 


 

پایه چهارم:

آزمون شماره (۱): ۹۴/۰۷/۱۷ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

تعیین سطح۱۵

علوم

تعیین سطح

۱۰

فارسیتعیین سطح

۱۰

 

آزمون شماره (۲): ۹۴/۰۸/۰۸ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول (اعداد و الگوها)۱۵

علوم

درس اول و دوم ۱۰

فارسی

درس ۱ و ۲

۱۰

تعلیمات اجتماعیدرس ۱ و ۲

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۲

قرآن: از اول تا آخر درس ۲

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول (اعداد و الگوها)۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول و دوم

۱۰

 

آزمون شماره (۳): ۹۴/۰۸/۲۲ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و فصل دوم تا ابتدای تساوی کسرها (اعداد و الگوها ـ کسر)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم

۱۰

فارسیدرس ۱ تا آخر درس ۴

۱۰

تعلیمات اجتماعی

درس ۱ تا آخر درس ۵۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: درس ۱ تا آخر درس ۵

قرآن: درس ۱ تا ۳

۵
ریاضی پیشرفتهفصل اول و فصل دوم تا ابتدای تساوی کسرها (اعداد و الگوها ـ کسر)

۱۰

علوم پیشرفتهدرس اول و دوم و سوم

۱۰

 

آزمون شماره (۴): ۹۴/۰۹/۰۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل  اول و دوم (اعداد و الگوها ـ کسر)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم (تا سر بندپایان)

۱۰

فارسی

درس ۱ تا آخر درس ۵

۱۰

تعلیمات اجتماعی

درس ۱ تا آخر درس ۷

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ششم

قرآن: از اول تا آخر درس ۴

۵

ریاضی پیشرفته

فصل  اول و دوم (اعداد و الگوها ـ کسر)۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول و دوم و سوم و چهارم (تا سر بندپایان)

۱۰

 

آزمون شماره (۵): ۹۴/۹/۲۱ تا ۹۴/۹/۲۶ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و فصل سوم تا ابتدای محاسبه تقریبی (اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم)

۱۵

علوم

درس اول  تا آخر درس ششم

۱۰ تا ۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۶

۱۰

 

 

آزمون شماره (۶): ۹۴/۱۰/۰۴ – آزمون بین المللی (تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و فصل سوم تا ابتدای تقسیم و بخش‎پذیری (اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم)

از سال سوم (مباحث آمار و احتمال ـ مساحت و محیط)

ـــ

علوم

درس اول  تا آخر درس ششم

ـــ

سواد خواندن

از اول تا آخر درس ۷ و بر اساس اهداف آزمون‌های جهانی پرلز

ـــ

 

 

آزمون شماره (۷): ۹۴/۱۱/۰۲ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و فصل چهارم تا ابتدای اندازه‎گیری زاویه

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری)

۱۵

علوم

درس اول تا هفتم۱۰

فارسی

از اول تا آخر درس ۷۱۰
تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۹

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۰

قرآن: از اول تا آخر درس ۶

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و فصل چهارم تا ابتدای اندازه‎گیری زاویه

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری)

۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول تا هفتم

۱۰

 

آزمون شماره (۸): ۹۴/۱۱/۱۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و فصل چهارم تا ابتدای اندازه‎گیری زمان

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری)

۱۵

علوم

درس اول تا هشتم و درس نهم (تا سر سنگها از چه ساخته شدهاند؟)۱۰
فارسیاز اول تا آخر درس ۸

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۰

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۲

قرآن: از اول تا آخر درس ۸

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و فصل چهارم تا ابتدای اندازه‎گیری زمان

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری)

۱۰

علوم پیشرفتهدرس اول تا هشتم و درس نهم (تا سر سنگها از چه ساخته شدهاند؟)

۱۰

 

آزمون شماره (۹): ۹۴/۱۱/۳۰ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا ابتدای عدد اعشاری

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ انداز‎ه‎گیری ـ عدد مخلوط و عدد اعشاری)

۱۵

علوم

درس اول تا آخر درس نهم۱۰
فارسیاز اول تا آخر درس ۱۰

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۲

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۴

قرآن: از اول تا آخر درس ۹

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا ابتدای عدد اعشاری

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ انداز‎ه‎گیری ـ عدد مخلوط و عدد اعشاری)

۱۰

علوم پیشرفتهدرس اول تا آخر درس نهم

۱۰

 

آزمون شماره (۱۰): ۹۴/۱۲/۱۴ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا ابتدای ارزش مکانی اعشاری

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری ـ عدد مخلوط و اعشاری)

۱۵

علوم

درس اول تا نهم و  درس دهم۱۰

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۲

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۴

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۶

قرآن: از اول تا آخر درس ۱۱

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا ابتدای ارزش مکانی اعشاری

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری ـ عدد مخلوط و اعشاری)

۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول تا نهم و  درس دهم

۱۰

 


 

 

آزمون شماره (۱۱): ۹۵/۰۱/۲۰ – آزمون بین المللی (تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل ششم تا ابتدای مساحت متوازی‎الاضلاع

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری ـ عدد مخلوط و عدد اعشاری ـ
شکل‎های هندسی)

ـــ

 

آزمون شماره (۱۲): ۹۵/۰۲/۰۳ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنچم و ششم و فصل هفتم تا ابتدای احتمال

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری ـ عدد مخلوط و عدد اعشاری ـ

شکل‎های هندسی ـ آمار)

۱۵

علوم

کل کتاب۱۰

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۶

۱۰

تعلیمات اجتماعیکل کتاب

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

کل کتاب

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنچم و ششم و فصل هفتم تا ابتدای احتمال

(اعداد و الگوها ـ کسر ـ ضرب و تقسیم ـ اندازه‎گیری ـ عدد مخلوط و عدد اعشاری ـ

شکل‎های هندسی ـ آمار)

۱۰

علوم پیشرفته

کل کتاب

۱۰

 

آزمون شماره (۱۳): ۹۵/۰۲/۱۸ تا ۹۵/۰۲/۲۳ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

کل کتاب۱۵

علوم

کل کتاب

۱۰ تا ۱۵

فارسیکل کتاب

۱۰

پایه پنجم: متعاقباً اعلام می‌گردد.

 پایه ششم:

آزمون شماره (۱): ۹۴/۰۷/۱۷ – آزمون پیشرفت

نام درسمبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

تعیین سطح۱۵
علومتعیین سطح

۱۵

فارسی

تعیین سطح

۱۰

 

آزمون شماره (۲): ۹۴/۰۸/۰۸ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

فصل اول (کسر)۱۵
علومدرس اول (زنگ علوم) و دوم (سرگذشت دفتر من) تا سر از درخت تا کاغذ صفحه ۱۴

۱۵

فارسی

دروس ۱ و ۲ خوانداری و نوشتاری

۱۰

تعلیمات اجتماعی

درس ۱ تا آخر درس ۳

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: درس ۱ و ۲

قرآن: درس ۱

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول (کسر)۱۰

علوم پیشرفته

درس اول (زنگ علوم) و دوم (سرگذشت دفتر من) تا سر از درخت تا کاغذ صفحه ۱۴

۱۰

فارسی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۲ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 

آزمون شماره (۳): ۹۴/۰۸/۲۲ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم (کارخانه‎ی کاغذسازی تا سر اسیدها) صفحه ۲۶۱۵
فارسیاز اول تا آخر درس ۴ خوانداری و نوشتاری

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۶

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۵

قرآن: از اول تا آخر درس ۳

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری)۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول و دوم و سوم (کارخانه‎ی کاغذسازی تا سر اسیدها) صفحه ۲۶

۱۰

فارسی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۴ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 

آزمون شماره (۴): ۹۴/۰۹/۰۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم (کسر ـ اعداد اعشاری)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم (سفر به اعماق زمین)

۱۵

فارسیاز اول تا آخر درس ۵ خوانداری و نوشتاری

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۸

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۶

قرآن: از اول تا آخر درس ۴

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم (کسر ـ اعداد اعشاری)۱۰
علوم پیشرفتهدرس اول و دوم و سوم و چهارم (سفر به اعماق زمین)

۱۰

فارسی پیشرفتهاز درس اول تا آخر درس ۵ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 

آزمون شماره (۵): ۹۴/۹/۲۱ تا ۹۴/۹/۲۶ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و فصل سوم تا پایان اندازه‎گیری زاویه‎ها
(کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه)
۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم (زمین پویا)

۱۰ تا ۱۵

فارسیاز درس اول تا آخر درس ۶ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 


آزمون شماره (۶): ۹۴/۱۰/۰۴ – آزمون بین المللی (تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه) + مباحث (تخمین ـ تناسب ـ درصد ـ تقارن ـ اعشار ـ مساحت ـ حجم ـ محیط ـ بررسی اطلاعات و میانگین)
از سال پنجم

ـــ

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششمـــ
سواد خواندناز اول تا آخر درس ۶ خوانداری و نوشتاری بر اساس اهداف آزمون جهانی پرلز

ـــ

 

آزمون شماره (۷): ۹۴/۱۱/۰۲ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی)

۱۵

علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم (ورزش و نیرو (۱)) و هفتم (ورزش و نیروی (۲))

۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۷۱۰

تعلیمات اجتماعی

از اول تا آخر درس ۱۳۵
هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر ۱۰

قرآن: از اول تا آخر درس ۷

۵

ریاضی پیشرفتهفصل اول و دوم و سوم و چهارم (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی)

۱۰

علوم پیشرفته

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم (ورزش و نیرو (۱)) و هفتم (ورزش و نیروی (۲))۱۰
فارسی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۷ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 

آزمون شماره (۸): ۹۴/۱۱/۱۶ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب)

۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم (می‎خواهم بسازم) و نهم (سفر انرژی تا سر انرژی دائماً از شکلی به شکل دیگر) صفحه ۶۸۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۹ خوانداری و نوشتاری

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۵

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۱

قرآن: از اول تا آخر درس ۸

۵
ریاضی پیشرفتهفصل اول و دوم و سوم و چهارم و فصل پنجم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب)

۱۰

علوم پیشرفته

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم (می‎خواهم بسازم) و نهم (سفر انرژی تا سر انرژی دائماً از شکلی به شکل دیگر) صفحه ۶۸۱۰
فارسی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۹ خوانداری و نوشتاری

۱۰

 

 

آزمون شماره (۹): ۹۴/۱۱/۳۰ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم (خیلی کوچک خیلی بزرگ)۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۰۱۰
تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۶

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۲

قرآن: از اول تا آخر درس ۹

۵

ریاضی پیشرفتهفصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب)

۱۰

علوم پیشرفته

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم (خیلی کوچک خیلی بزرگ)۱۰

فارسی پیشرفته

از اول تا آخر درس ۱۰

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآن پیشرفتههدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۲

قرآن: از اول تا آخر درس ۹

۵

تعلیمات اجتماعی پیشرفته

از اول تا آخر درس ۱۶۵
تفکر و پژوهشاز اول تا آخر درس ۱۷

۵

­­­­

آزمون شماره (۱۰): ۹۴/۱۲/۱۴ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و فصل ششم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب ـ اندازه‎گیری سطح)۱۵

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم (شگفتی‎های برگ)۱۵
فارسیاز اول تا آخر درس ۱۱

۱۰

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۱۸

۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۳

قرآن: از اول تا آخر درس ۱۰

۵

ریاضی پیشرفته

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و فصل ششم تا پایان حل مسئله (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ نسبت و تناسب ـ اندازه‎گیری سطح)

۱۰

علوم پیشرفتهدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم (شگفتی‎های برگ)

۱۰

فارسی پیشرفته

از اول تا آخر درس ۱۱۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآن پیشرفته

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۳

قرآن: از اول تا آخر درس ۱۰

۵

تعلیمات اجتماعی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۱۸

۵

تفکر و پژوهش

از اول تا آخر درس ۲۰

۵

 

آزمون شماره (۱۱): ۹۵/۰۱/۲۰ – آزمون بین المللی (تیمز و پرلز)

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال
ریاضیفصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و فصل هفتم تا ابتدای تقارن (کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ تناسب و درصد ـ اندازه‎گیری سطح و حجم ـ مختصات)

ـــ

 

آزمون شماره (۱۲): ۹۵/۰۲/۰۳ – آزمون پیشرفت

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و فصل هفتم تا ابتدای جمع و تفریق اعداد صحیح

(کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ تناسب و درصد ـ اندازه‎گیری سطح و حجم ـ مختصات ـ عددهای صحیح)

۱۵

علوم

آزمون جامع (کل کتاب)

۱۵

فارسیاز اول تا آخر درس پانزدهم

۱۰

تعلیمات اجتماعی

از اول تا آخر درس ۲۰۵

هدیه‌های آسمانی و قرآن

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۵

قرآن: از اول تا آخر درس ۱۲

۵

ریاضی پیشرفتهفصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و فصل هفتم تا ابتدای جمع و تفریق اعداد صحیح

(کسر ـ اعداد اعشاری ـ اندازه‎گیری طول و زاویه ـ عددهای تقریبی ـ تناسب و درصد ـ اندازه‎گیری سطح و حجم ـ مختصات ـ عددهای صحیح)

۱۰

علوم پیشرفته

آزمون جامع (کل کتاب)۱۰

فارسی پیشرفته

از اول تا آخر درس ۱۵

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآن پیشرفته

هدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۵

قرآن: از اول تا آخر درس  ۱۲

۵

تعلیمات اجتماعی پیشرفتهاز اول تا آخر درس ۲۰

۵

تفکر و پژوهش

از اول تا آخر درس ۲۴

۵

 

آزمون شماره (۱۳): ۹۵/۰۲/۱۸ تا ۹۵/۰۲/۲۳ – آزمون تشریحی

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

آزمون جامع (کل کتاب)۱۵

علوم

آزمون جامع (کل کتاب)

۱۰ تا ۱۵

فارسیآزمون جامع (کل کتاب)

۱۰

 

تیزهوشان:

 

آزمون شماره (۱): ۹۴/۰۷/۲۴

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

آزمون مبنا۲۰

علوم

آزمون مبنا

۱۵

فارسیآزمون مبنا

۱۵

تعلیمات اجتماعیآزمون مبنا

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآن

آزمون مبنا۱۰
تفکر و پژوهشآزمون مبنا

۵

 

آزمون شماره (۲): ۹۴/۰۸/۲۹

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

از ابتدای کتاب تا صفحه ۳۱ (فصل اول و فصل دوم تا انتهای حل مسئله)۲۰

علوم

درس اول و دوم و سوم تا سر اسیدها (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی تا سر صفحه ۲۶)۱۵
فارسیاز اول تا آخر درس ۴

۱۵

تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۶

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۵

قرآن: از اول تا آخر درس ۳

۱۰

تفکر و پژوهش

از اول تا آخر درس ۲

۵

 

 

 

آزمون شماره (۳): ۹۴/۰۹/۲۷

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

از ابتدا تا صفحه ۵۱ (فصل اول و دوم، فصل دوم تا انتهای حل مسئله)۲۰

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم  (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی ـ سفر به اعماق زمین ـ زمین پویا)۱۵

فارسی

از درس اول تا آخر درس ۶۱۵
تعلیمات اجتماعیاز اول تا آخر درس ۸

۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۷

قرآن: از اول تا آخر درس ۵

۱۰

تفکر و پژوهشاز اول تا آخر درس ۱۰

۵

 

آزمون شماره (۴): ۹۴/۱۰/۲۵

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

از ابتدا تا صفحه ۸۰ (فصل اول و دوم و سوم و چهارم)۲۰
علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی ـ سفر به اعماق زمین ـ زمین پویا ـ ورزش و نیروی ۱ ـ ورزش و نیروی ۲ ـ طراحی کنیم و بسازیم)

۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۰۱۵

تعلیمات اجتماعی

از اول تا آخر درس ۱۳۱۰
هدیه‌های آسمانی و قرآنهدیه‌های آسمانی: از اول تا آخر درس ۱۰

قرآن: از اول تا آخر درس ۶

۱۰

تفکر و پژوهشاز اول تا آخر درس ۱۲

۵

 


آزمون شماره (۵): ۹۴/۱۱/۲۳

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال

ریاضی

از ابتدا تا صفحه ۱۰۰ (فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم)

۲۰

علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی ـ سفر به اعماق زمین ـ زمین پویا ـ ورزش و نیروی ۱ ـ ورزش و نیروی ۲ ـ طراحی کنیم و بسازیم ـ سفر انرژی ـ خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۱۱۵

تعلیمات اجتماعی

از اول تا آخر درس ۱۵۱۰
هدیه‌های آسمانی و قرآناز اول تا آخر درس ۱۱

از اول تا آخر درس ۸

۱۰

تفکر و پژوهشاز اول تا آخر درس ۱۴

۵

 

آزمون شماره (۶): ۹۴/۱۲/۲۱

نام درس

مبحث آزمون

تعداد سؤال

ریاضی

از ابتدا تا صفحه ۱۲۰ (فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم)۲۰
علومدرس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی ـ سفر به اعماق زمین ـ زمین پویا ـ ورزش و نیروی ۱ ـ ورزش و نیروی ۲ ـ طراحی کنیم و بسازیم ـ سفر انرژی ـ خیلی کوچک، خیلی بزرگ ـ شگفتی‎های برگ ـ جنگل برای کمیت)

۱۵

فارسی

از اول تا آخر درس ۱۳۱۵

تعلیمات اجتماعی

از اول تا آخر درس ۱۸۱۰
هدیه‌های آسمانی و قرآناز اول تا آخر درس ۱۳

از اول تا آخر درس ۱۰

۱۰

تفکر و پژوهشاز اول تا آخر درس ۱۶

۵

 

 

 


آزمون شماره (۷): ۹۴/۰۲/۱۰

نام درس

مبحث آزمونتعداد سؤال
ریاضیکل کتاب

۲۰

علوم

درس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهک (زنگ علوم ـ سرگذشت دفتر من ـ کارخانه کاغذسازی ـ سفر به اعماق زمین ـ زمین پویا ـ ورزش و نیروی ۱ ـ ورزش و نیروی ۲ ـ طراحی کنیم و بسازیم ـ سفر انرژی ـ خیلی کوچک، خیلی بزرگ ـ شگفتی‎های برگ ـ جنگل برای کمیت ـ سالم بمانیم ـ از گذشته تا آینده)۱۵
فارسیکل کتاب

۱۵

تعلیمات اجتماعی

کل کتاب۱۰

هدیه‌های آسمانی و قرآن

کل کتاب

۱۰

تفکر و پژوهشکل کتاب

۵