مدارسی با رویکرد بین المللی

گروه دبستان های علوی با مطالعه و بررسی رویکرد مدارس بین المللی شاخص در دنیا، ماموریت مدارس خود در سراسر کشور را بر این محور قرار داده است تا با آموزشی صحیح، نسلی پرورش دهد که با حفظ اصول ایرانی- اسلامی خود، زندگی صلح آمیز و توأم با عزت را در دهکده جهانی تجربه کرده، ابزار کافی برای ارتباط با

دنیای امروز را داشته باشد.

دانش آموزانی که از دبستان های علوی فارغ التحصیل می شوند قادر خواهند بود:

  • به زبان انگلیسی به راحتی فکر و صحبت کنند؛
  • به استقلال فکری رسیده و روش های یادگیری خود را مدیریت کنند؛
  • با حفظ ارزش های ایرانی- اسلامی، به دنیای به سرعت در حال تغییر و پیش رونده به سوی دهکده جهانی بپیوندند؛
  • در برنامه های آموزشی خاصی شرکت نمایند که برای کسب آمادگی آزمون های معتبر جهان هدف گذاری شده اند.

در دبستانهای علوی، دانش آموزان ترغیب می شوند تا علاوه بر لحاظ نمودن ارزش های فرهنگی- اسلامی کشورمان، با فضای بین الملل نیز آشنا شوند. آن ها به عنوان یک شهروند جهانی با حفظ ارزش های اصیل بومی به عنوان اساس شخصیتی، ادراک جمع گرایی و نگاه فراملیتی را نیز می آموزند. همچنین، ایشان می

آموزند دنیای پیرامون خود را با نگاهی اصولی به چالش بکشند. بنابر این دیگر به دلیل چارچوب بسته آموزشی، دانش آموز ظرفی به نظر نمی آید که با محفوظاتی آن را لبریز کنیم و قدرت فکر، خلاقیت، نقد، انگیزش و یادگیری شاد را از وی دریغ نماییم؛ بلکه با در دست داشتن روش های تجربه شده ی علمی و نیز شناسایی

توانمندی ها و قابلیت های فردی تک تک دانش آموزان، آن ها را جزایر کشف نشده ای می بینیم که تنها نیاز به تعمق بیشتر اولیاء مدرسه دارند تا استعداد های بالقوه خود را کشف نموده و در یک سیستم هدفمند به بالندگی برسند.

 

 

مدارسی با رویکرد بین المللی

international