مدارسی با رویکرد حل مسئله

مدارسی با رویکرد حل مسئله

 

امروزه اندیشمندان حوزه آموزش، یادگیری را تغییر رفتار از راه تجربه معنی می کنند؛ به این معنی که در سایه تجربه و فعال شدن یادگیرنده، تغییرات اساسی در عادات، گرایشها، نگرشها، تمایلات، شیوه ی برخورد و دانش وی حاصل شود. در دنیای امروز، اصل بر آن است دانش آموز همراه با مواجهه با هر مطلب تازه، افکار،

عادات، تمایلات و دیدگاه هایش تغییر کند؛ پس خود او باید فعالیت کند. وقتی موضوع درسی به صورت مسأله مطرح شود و نو آموز یا دانش آموز مانند یک محقق با آن برخورد کند و ضمن استفاده از راهنمایی های مدرس ، همکاری دیگر شاگردان را نیز جلب کند، در این صورت افکار وی دستخوش تغییر می شود؛ ضمن تحریک

حس کنجکاوی، برای وی انگیزه درونی برای یادگیری به ارمغان می آید؛ طرز همکاری و مشارکت گرفتن از دیگران را می آموزد؛ نحوه ی استفاده از مطالب درسی را در حل مسأله می آموزد و به تدریج معلومات به عنوان بخشی از کل فرایند حل مسأله به دست می آید و چون کاربرد و دلیل فرگرفتن آن نیز روشن است، معنا دار و

البته پایدار برای وی جلوه خواهد کرد. در این روش نقش مدرس با جایگاه سنتی او که عبارت بود از انتقال یک جانبه معلومات و اطلاعات به دانش آموزان، بسیار متفاوت خواهد بود. در فرایند حل مسأله، مدرس از دخالتهای بی مورد که منجر به ارائه راه حل توسط او شده و جریان حل مسأله را دستخوش تغییر می کند، پرهیز می

کند.

از دیگر مزایای آموزش با روش حل مسأله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • افزایش بازدهی آموزش از طریق به کارگرفتن آموخته ها در موقعیت های مختلف؛
  • ایجاد مناسب ترین فرصتهای تربیتی برای دانش آموز از طریق مواجه کردن وی با موقعیت های مبهم و پیش بینی نشده و آموزش نحوه ی موفقیت در آن ها؛
  • آموزش مهارت های مشاهده، مقایسه، سازماندهی اطلاعات، تدوین و آزمون فرضیه ها، تحلیل، استنباط، ارزشیابی و قضاوت با هدف توانمند کردن دانش آموزان در یادگیری فعال، تحمل پیچیدگی، تفکر منطقی، تحمل نظرات یکدیگر

دبستان های علوی می کوشند تا با بکارگیری برنامه ها و روش های متناسب با سن دانش آموزان، آن ها را هر چه بیشتر با موقعیت های مسأله دار که حیرت و کنجکاوی آنان را فراهم می کند، مواجه سازد و در انجام این مهم از مهارت های مدرسانی توانمند و خلاق بهره می جوید. در دبستان های علوی فضای آموزش محدود به کلاس درس نبوده و از هر فضا و زمانی برای یادگیری و کشف و حل مسأله، بهره گرفته خواهد شد. در این راستا:

  • کتاب های آموزشی و کمک آموزشی علوی، با خلق دو کاراکتر و ایجاد سوال و تدوین سناریوی گفتگو بین آن ها، با رویکرد حل مسأله تدوین شده است؛
  • کلیه جزوات راهنمای طرح درس ویژه مدرسان، بر اساس این روش طراحی شده و مدرسان ما، مطابق آن آموزش داده شده اند؛
  • در هر پایه ی تحصیلی، شش هفته به این موضوع اختصاص داده شده، دانش آموزان در دوره های مهارت زندگی، ضمن مواجه شدن با مسأله واقعی و با تحریک حس کنجکاوی و افزایش انگیزه درونی برای یادگیری، توانایی حل مسأله را در مواجهه با شرایط مختلف، آموزش می بینند؛
  • در کلاس های تخصصی و فعالیت های فوق برنامه، دانش آموزان بر حسب علایق و توانشان، گروه بندی شده و به مهارت های مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران، ارزشگذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفتگو دست می یابند؛
  • معلمان ما بر اساس طرح درس هماهنگ و با بهره گرفتن از نبوغ و خلاقیت خود، با انجام آزمایش در حضور دانش آموزان، استفاده از موقعیت های پیش بینی نشده در کلاس، ساختن سناریوها و داستان های ناتمام و روش های بیشمار دیگر، استعداد بالقوه دانش آموزان را شکوفا کرده و آنان را به مهارت زندگی کردن مجهز می کنند.