دبستان شیراز پسران

دبستان شیراز پسران

۲۰

دی

جلسات مشاوره جناب آقای شریف حسینی مشاور ارشد تحصیلی

جلسات مشاوره جناب آقای شریف حسینی مشاور ارشد تحصیلی با دانش آموزان پایه های پنجم و ششم در روزهای دوشنبه …

ادامه‌ ی مطلب

۲

دی

کارگاه آموزشی بررسی کتب علوی با حضور مدرس محترم سرکار خانم رحمانی از تهران.

کارگاه آموزشی بررسی کتب علوی با حضور مدرس محترم سرکار خانم رحمانی از تهران.

ادامه‌ ی مطلب