دبستان شیراز دختران

۱۵

دی

فلورایدتراپی دندانهای تمامی دانش آموزان

فلوراید بصورت شخصی برای هر دانش آموز استفاده شد

ادامه‌ ی مطلب