:::: فهرست ::::
Untitled-3

تکالیف درسی دانش آموزان با نگاهی نو

  • ۱۳۹۷-۰۷-۲۹

تکلیف درسی چیست ؟ وظیفه ای که معلم تحت شرایط و ضوابطی ، مشخص می کند تا دانش آموز بعد از ساعت مدرسه به منظور تعمیق ، تثبیت و ایجاد یادگیری انجام دهد ، تکلیف درسی می گویند. تکلیف در لغت عبارت است از  : (( بار کردن ، به گردن گذاشتن ،  کاری سخت […]