آزمایشگاه
فوق برنامه |

دبستان دخترانه‌ی تهران غرب ارکیده 2

ساخت شعله رنگی، و 2. گرم کردن اب داخل کیسه فریزر و پرسش از دانش آموزان درباره مشاهداتشان

آزمایشگاه 1
آزمایشگاه 2
آزمایشگاه 3