آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم
آموزش پایه |

متوسطه اول پسرانه انقلاب کهکشان1 ستارگان2

آزمون پابه پای شماره 4 در تاریخ 21 آذر با حضور دانش آموزان در محل مدرسه برگزار گردید

آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 1
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 2
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 3
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 4
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 5
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 6
آزمون پا به پای 4 وبژه دانش آموزان پایه هفتم 7