آموزشگاه علوی آئین چالوس

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم نصیری