افتخارات آموزشی

علی رزم آرا
علی رزم آرا
رتبه 353 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم پسرانه نیروی هوایی تهران

رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: علوم پزشکی قزوین

نسیم خداوردی
نسیم خداوردی
رتبه 584 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران

رشته قبولی: حسابداری دانشگاه: علامه طباطبایی

فاطمه قلی زاده
فاطمه قلی زاده
رتبه 395 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران

رشته قبولی: حقوق دانشگاه: الزهراء

نسترن نوازنده
نسترن نوازنده
رتبه 1312 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران

رشته قبولی: اقتصاد دانشگاه: علامه طباطبایی

ملیحه دهقان نیری
ملیحه دهقان نیری
رتبه 331 کنکور ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران

رشته قبولی: مهندسی برق دانشگاه: شهید بهشتی

یاسمین زهرا کلانتری
یاسمین زهرا کلانتری
رتبه 1338 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران

رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: سراسری اراک

کیمیا عبدالرحیمی
کیمیا عبدالرحیمی
رتبه 159 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران

رشته قبولی:پزشکی دانشگاه: سمنان

مریم مقیمی
مریم مقیمی
رتبه 1800کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران

رشته قبولی: پزشکی دانشگاه: سمنان

مهدی دهقانی
مهدی دهقانی
رتبه 698 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم پسرانه تبریز
فاطمه آریانی کریمی
فاطمه آریانی کریمی
رتبه 693 کنکور زبان 1399
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
محمدصالح شرفی جم
محمدصالح شرفی جم
رتبه 21 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
مهدی خواجه پور
مهدی خواجه پور
رتبه 1358 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
فاطمه حق شناس
فاطمه حق شناس
رتبه 212 کنکور انسانی 1399
متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر
زهرا حیدری
زهرا حیدری
رتبه 896 کنکور انسانی 1399
متوسطه دخترانه متفکران شاهین شهر
علی محمودزاده نشلی
علی محمودزاده نشلی
رتبه 289 کنکور ریاضی 1399
آموزشگاه علویان آمل
ابوالفضل ابوالقاسمی جورثریرشته
ابوالفضل ابوالقاسمی جورثریرشته
رتبه 625 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
سروش شخصه
سروش شخصه
رتبه 1029 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
فاطمه میرزایی
فاطمه میرزایی
رتبه 488 کنکور تجربی 1399
آموزشگاه علویان آمل
سیده محدثه حسینی
سیده محدثه حسینی
رتبه 548 کنکور انسانی 1399
آموزشگاه علوی محمودآباد
ام کلثوم غریب
ام کلثوم غریب
رتبه 1700 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
زینب اسلامی
زینب اسلامی
رتبه 1900 کنکور تجربی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
سیده کوثر عسکری
سیده کوثر عسکری
رتبه 1400 کنکور انسانی 1399
متوسطه دوم دخترانه صومعه سرا
عرفان بن سعید
عرفان بن سعید
رتبه 746 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیر مهدی اسمعیل مشرفی
امیر مهدی اسمعیل مشرفی
رتبه 828 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پگاه خسروی
پگاه خسروی
رتبه 657 کنکور ریاضی 1398
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
پریا مینایی پناه
پریا مینایی پناه
رتبه 391 کنکور انسانی 1398
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
ریحانه امیرعسگری
ریحانه امیرعسگری
رتبه 215 کنکور تجربی 1398
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
سپیده مسلم زاده
سپیده مسلم زاده
رتبه 472 کنکور تجربی 1398
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
محمدجواد گنجی
محمدجواد گنجی
رتبه 417 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
فاطمه پهلوان زاده
فاطمه پهلوان زاده
رتبه 508 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
علیرضا دشتی
علیرضا دشتی
رتبه 416 کنکور زبان 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محمدجواد مقدسی
محمدجواد مقدسی
رتبه 763 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محمد رجبی
محمد رجبی
رتبه 515 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
علیرضا کرمی
علیرضا کرمی
رتبه 1091 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
ملیکا عبادی
ملیکا عبادی
رتبه 360 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
علیرضا طیبی
علیرضا طیبی
رتبه 698 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه نیروی هوایی تهران
آرمان صادقی
آرمان صادقی
رتبه 716 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه قلهک تهران
محمدعلی باقرپوریان
محمدعلی باقرپوریان
رتبه 333 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه قلهک تهران
زهرا سلمانی
زهرا سلمانی
رتبه 368 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
راضیه شهرآبادی
راضیه شهرآبادی
رتبه 157 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
یگانه عربی مقدم
یگانه عربی مقدم
رتبه 129 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
فاطمه فلاح
فاطمه فلاح
رتبه 92 کنکور انسانی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
پرنیان بنابهبهانی
پرنیان بنابهبهانی
رتبه 937 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شقایق هرمززاده
شقایق هرمززاده
رتبه 1000 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شایان عابدی ایلخچی
شایان عابدی ایلخچی
رتبه 960 کنکور انسانی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
امیدرضا صرفی
امیدرضا صرفی
رتبه 842 کنکور تجربی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محمد اسلمی
محمد اسلمی
رتبه 850 کنکور ریاضی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محسن ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری
رتبه 1030 کنکور تجربی 1397
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
محمدرضا کارگزار
محمدرضا کارگزار
رتبه 417 کنکور هنر 1397
متوسطه دوم پسرانه بروجرد
سیدامین چابک
سیدامین چابک
رتبه 135 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه اصفهان
امیرحسین قندهاری
امیرحسین قندهاری
رتبه 882 کنکور تجربی 1396
متوسطه دوم پسرانه اصفهان
حسنا لقمانی
حسنا لقمانی
رتبه 788 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم دخترانه اصفهان
مهدی صالحی
مهدی صالحی
رتبه 483 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه شیراز
علیرضا روئین
علیرضا روئین
رتبه 894 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه شیراز
صبا شهبازی
صبا شهبازی
رتبه 226 کنکور هنر 1396
متوسطه دوم دخترانه شیراز
شیوا راسخ
شیوا راسخ
رتبه 633 کنکور زبان 1396
متوسطه دوم دخترانه شیراز
دانیال رستمیان
دانیال رستمیان
رتبه 963 کنکور انسانی 1396
متوسطه دوم پسرانه مشهد
مهدی اکبری
مهدی اکبری
رتبه 220 کنکور ریاضی 1396
متوسطه دوم پسرانه مشهد