آموزگار سوم دبستان

زهرا کهنسال

زهرا کهنسال

مهندسی برق
بهناز نصیری

بهناز نصیری

ریاضیات و کاربردها
مهسا خداویسی

مهسا خداویسی

صنایع غذایی
فاطمه گیلانپور راد

فاطمه گیلانپور راد

مترجمی زبان انگلیسی
نازیلا ماهینی

نازیلا ماهینی

ریاضیات و کاربردها
مهناز کرباسی صالح

مهناز کرباسی صالح

آموزش ابتدایی
شهره ایرجی

شهره ایرجی

علوم تربیتی
سپیده زاهدی

سپیده زاهدی

مدیریت آموزشی
مریم محمودی

مریم محمودی

مهندسی کشاورزی