آموزگار سوم دبستان

زهرا کهنسال

زهرا کهنسال

مهندسی برق
بهناز نصیری

بهناز نصیری

ریاضیات و کاربردها
مهسا خداویسی

مهسا خداویسی

صنایع غذایی
نازیلا ماهینی

نازیلا ماهینی

ریاضیات و کاربردها
الهام مظفری

الهام مظفری

مدیریت آموزشی
مهناز کرباسی صالح

مهناز کرباسی صالح

آموزش ابتدایی
شهره ایرجی

شهره ایرجی

علوم تربیتی
سمانه محمدی قهی

سمانه محمدی قهی

مهندسی کشاورزی
مریم محمودی

مریم محمودی

مهندسی کشاورزی