آموزگار ششم دبستان

مریم طاهری

مریم طاهری

زبان و ادبیات فارسی
نوشین متش

نوشین متش

زبان و ادبیات فارسی
منصوره فشکی

منصوره فشکی

ریاضیات و کاربردها
زینب همیز

زینب همیز

بیولوژی
روشن مرادی

روشن مرادی

مهندسی صنایع
خاطره صالح آبادی

خاطره صالح آبادی

زبان و ادبیات فارسی
سعید اصحابی

سعید اصحابی

مهندسی مکانیک
سیمین قوامی نژاد

سیمین قوامی نژاد

ریاضیات و کاربردها