آموزگار پنجم دبستان

فاطمه شمسیان فرد

فاطمه شمسیان فرد

مهندسی عمران
نوشین متش

نوشین متش

زبان و ادبیات فارسی
منصوره فشکی

منصوره فشکی

ریاضیات و کاربردها
مرجان مغانلو

مرجان مغانلو

مهندسی کشاورزی
سکینه فتوحی

سکینه فتوحی

مترجمی زبان انگلیسی
زینب همیز

زینب همیز

بیولوژی
الهام صافی

الهام صافی

مشاوره و راهنمایی
خاطره صالح آبادی

خاطره صالح آبادی

زبان و ادبیات فارسی
ندا لطفی صمیمی

ندا لطفی صمیمی

مدیریت فرهنگی هنری
نسیم ایمانی

نسیم ایمانی

مشاوره خانواده
عصمت محمدی

عصمت محمدی

زیست شناسی
الهه آیینه

الهه آیینه

ریاضیات و کاربردها