آموزگار چهارم دبستان

زینب نقی‌پور

زینب نقی‌پور

زبان و ادبیات فارسی
سحر درخشی

سحر درخشی

تکنولوژی آموزشی
نوشین متش

نوشین متش

زبان و ادبیات فارسی
حمیده عبیری

حمیده عبیری

آموزش ابتدایی
منصوره فشکی

منصوره فشکی

ریاضیات و کاربردها
فتحیه دادزه

فتحیه دادزه

ریاضیات و کاربردها
سحر برهمت

سحر برهمت

تربیت بدنی
زینب همیز

زینب همیز

بیولوژی
آتنا عبدالله پوری فاز

آتنا عبدالله پوری فاز

ریاضیات و کاربردها
سمانه محمدی قهی

سمانه محمدی قهی

مهندسی کشاورزی
فاطمه فروغی

فاطمه فروغی

مدیریت آموزشی