اجرای طرح سپاس
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران 97101 97102 خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر

دراجرای طرح سپاس حضور دانش آموزان دبستان علوی در خبرگزاری ایرنا وایسنا وجهاد دانشگاهی مشهد جهت تکریم وتقدیر از زحمات ارزنده ایشان

اجرای طرح سپاس 1
اجرای طرح سپاس 2
اجرای طرح سپاس 3