اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس
پرورشی |

مشهد - دبستان پسران خانم صبوریان خانم مجاوریان خانم کریمی خانم پناهی خانم خجسته خانم رستم زادگان خانم یوسف زاده آقای قلی نژاد آقا مهاجر آقا مهاجر

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس و تقدیر از مربی بهداشت مدرسه

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس 1
اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس 2
اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس 3