آلبوم اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/09/30
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
آلبوم اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید

تصویر

اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید 1
اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید 2
اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید 3
اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید 4
اختلاف تراز خودتون نسبت به آزمون قبلی رو بررسی کنید 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: