اردوی مطالعاتی شماره2
آموزش پایه |

متوسطه اول پسرانه انقلاب کهکشان1 ستارگان2

دومین اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه هفتم از تاریخ 17 آذر لغایت 19 آذر بخ مدت سه روز در محل دبیرستان برگزار گردید

اردوی مطالعاتی شماره2 1
اردوی مطالعاتی شماره2 2
اردوی مطالعاتی شماره2 3
اردوی مطالعاتی شماره2 4
اردوی مطالعاتی شماره2 5
اردوی مطالعاتی شماره2 6
اردوی مطالعاتی شماره2 7