اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس تلاش 3

گزارش گروه

ریاضی سوم شمس، زهرا
فعالیت: کاربرگ در کلاس حل شد.
تکلیف خانه: جدول ضرب تمرین شود. در علوی صفحه‌ی 130 حل شود.
علوم سوم شمس، زهرا
فعالیت: آینه‌ها ارزشیابی شد.
فارسی سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: آدینه حل شود. دروس شنبه مطالعه شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: املا و جمله‌سازی انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
مطالعات اجتماعی سوم شمس، زهرا
فعالیت: ارزشیابی انجام شد. سوالات در دفتر نوشته شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم شمس، زهرا
فعالیت: کاربرگ در دفتر انجام شد.
علوم سوم شمس، زهرا
فعالیت: فعالیت فصل 8 انجام شد. در دفتر آینه‌ها کار شد.
تکلیف خانه: فصل آینه‌ها پرسیده می‌شود.
فارسی سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: در علوی صفحات 95 تا 98 انجام شود.
نگارش سوم شمس، زهرا
فعالیت: آموزش نکات نگارشی بندنویسی انجام شد.
املا سوم شمس، زهرا
فعالیت: از درس یار مهربان املا گرفته شد.
تکلیف خانه: از درس بوی نرگس املا گرفته می‌شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: کاربرگ /reading and writing/ در کلاس انجام و چک شد.
تکلیف خانه: کلماتی که با /d/ و /m/ شروع می‌شود از کاربرگ پیدا کنند و در دفتر بنویسند. با کلمات تمرین 6 کاربرگ جمله‌سازی کنند.
مطالعات اجتماعی سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: فردا از درس 10 تا 13 پرسیده می‌شود.
هدیه‌های آسمان سوم شمس، زهرا
فعالیت: پرسیده شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم شمس، زهرا
فعالیت: کاربرگ حل شد و مبحث ضرب و تقسیم مرور شد.
علوم سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: فصل 7 پرسیده می‌شود. در علوی صفحات 104 و 105 انجام شود.
فارسی سوم شمس، زهرا
فعالیت: ارزشیابی درس یار مهربان انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 93 و 94 حل شود.
نگارش سوم شمس، زهرا
فعالیت: بنویسیم نکات نگارشی مرور و تمرین‌های کتاب بنویسیم کامل شد.
املا سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: از درس یار مهربان املا گرفته می‌شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: جمله‌سازی در دفتر کار شد.
تکلیف خانه: کاربرگ زبان کامل شود.
هدیه‌های آسمان سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: از درس اول تا چهاردهم پرسیده می‌شود.

گزارش گروه

ریاضی سوم شمس، زهرا
فعالیت: صفحه‌ی 87 انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 125 تا 127 حل شود ( با توجه به جزوه‌ی دفتر ریاضی سوالات حل شود ).
علوم سوم شمس، زهرا
فعالیت: صفحات 97 تا 100 در علوی حل و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: جست و کنیم و بسازیم صفحات 59 تا 62 کتاب انجام شود و فردا به کلاس تحویل داده شود.
فارسی سوم شمس، زهرا
تکلیف خانه: درس یار مهربان پرسیده می‌شود.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: روخوانی کتاب کار شد. کاربرگ چک شد.
تکلیف خانه: جملات پایین صفحه‌ی 61 کتاب سوالی شود.
مطالعات اجتماعی سوم شمس، زهرا
فعالیت: کاربرگ‌ها انجام و سوالات در دفتر نوشته شد.
قرآن سوم شمس، زهرا
فعالیت: صفحه‌ی 88 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم شمس، زهرا
فعالیت: محیط تدریس شد. صفحات 85 و 86 حل شد.
تکلیف خانه: محیط کتاب ریاضی، میز، بشقاب، لیوان، پارچ را در منزل بدست بیاورند و در دفتر بنویسند.
علوم سوم شمس، زهرا
فعالیت: فصل 7 دوره شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 97 تا 100 را به کلاس بیاورند تا در کلاس حل شود.
فارسی سوم شمس، زهرا
فعالیت: تدریس یار مهربان کامل شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 91 و 92 حل شود. دروس فردا مطالعه شود.
نگارش سوم شمس، زهرا
فعالیت: بنویسیم بندنویسی به صورت گروهی در کاربرگ انجام شد.
زبان انگلیسی سوم زارعی خوراسگانی، مریم
فعالیت: صفحه‌ی 61 از درس 7 تدریس شد و /listening/ صفحه‌ی 61 در کلاس کار شد.
تکلیف خانه: صفحه‌ی 61 از /workbook/ انجام شود و /listening/ صفحه‌ی 61 در برگه‌ی کاغذ نوشته شود.