اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس دانش 3

گزارش گروه

اطلاعیه: قابل توجه والدین محترم؛
شکر و سپاس بیکران خداوند بزرگ، که باری دیگر فرزندانمان را در سالی دیگر به ثمر و نتیجه رساندیم و با آرامش خاطر آنان را به آغوش تابستانی خوش، در کنار شما اولیای گرامی می‌سپاریم. به اطلاع شما اولیای گرامی می‌رسانیم کارنامه پسران عزیزمان در روزهای شنبه و یکشنبه 4 و 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 13 تحویل شما می‌گردد. همچنین آخرین فرصت برای پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید در این دو روز می‌باشد و با توجه به ثبت نام دانش‌آموزان خارج از مدرسه، عدم مراجعه شما برای پیش ثبت نام در این دو روز به منزله‌ی عدم تمایل به ثبت نام در دبستان علوی محسوب می‌گردد.

گزارش گروه

تکلیف:
کتاب‌های علوم، ریاضی و فارسی علوی تکمیل شود.
ریاضی دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.
فارسی دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته شد.
هدیه‌های آسمان دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.

گزارش گروه

تکلیف:
به دلیل ارزیابی زبان انگلیسی تکلیف ندارند.
ریاضی دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.
علوم دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
تکلیف خانه: روز شنبه ارزشیابی زبان از درس 1 تا 15 گرفته می‌شود.
هدیه‌های آسمان دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.
قرآن دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور شد.
علوم دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی فصل 6 و 7 در علوی انجام شود.
فارسی دوم سائی اصفهانی، پگاه
فعالیت: مرور شد.
تکلیف خانه: درس 16 در علوی انجام شود.
زبان انگلیسی دوم کنگازیان، اعظم
فعالیت: درس family and friends 1 مرور روخوانی دروس انجام شد.