اصفهان - دبستان دوره‌ی اول پسران؛ کلاس کوشش 4

گزارش گروه

ریاضی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: صفحات 138 و 139 تمرین شد. از 30 تا 60 تدریس شد.
تکلیف خانه: نوشتن از 0 تا 60 .
علوم اول شروانفر، زهرا
فعالیت: پرسیده شد، فصل هوا به اتمام رسید.
تکلیف خانه: صفحات 101 و 102 انجام شود.
فارسی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: کتاب کار و روخوانی انجام شد.
تکلیف خانه: آدینه انجام شود.
زبان انگلیسی اول ریاحی، الهام
فعالیت: نوشتن حرف / m / تدریس شد. /Distances/ مرور شد.

گزارش گروه

ریاضی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: صفحات 135 و 136 و 137 تدریس شد. مرور درس‌های قبل انجام شد.
تکلیف خانه: نوشتن 0 تا 30 با شکل و بسته‌ی ده تای همراه با جدول ارزش مکانی.
فارسی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: تدریس درس « چ » روخوانی پرسیده شد.
تکلیف خانه: تکالیف داخل دفتر قرمز انجام شود.
زبان انگلیسی اول ریاحی، الهام
فعالیت: /distances/ تدریس شد.
قرآن اول شروانفر، زهرا
فعالیت: پرسیده شد.

گزارش گروه

ریاضی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: صفحه‌ی 133 تدریس و اعداد از 20 تا 30 تدریس شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 170 و 171 و 172 انجام شود.
علوم اول شروانفر، زهرا
فعالیت: پرسیده شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 97 و 98 و 99 انجام شود و تا چهارشنبه بیاورند.
فارسی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: روان‌خوانی پرسیده و تمرین و مرور درس‌های قبل انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 152 و 153 انجام شود.
زبان انگلیسی اول ریاحی، الهام
فعالیت: روخوانی کار شد.

گزارش گروه

ریاضی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: تدریس صفحه‌ی 131 و مرور درس‌های قبل انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 165 و 166 و 167 انجام شود.
فارسی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: روخوانی انجام و تمرین و مرور درس‌های قبل انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 151 و 152 و املا و روخوانی انجام شود ( داستان را کامل کنید ).
زبان انگلیسی اول ریاحی، الهام
فعالیت: نوشتن حرف /R r/ تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود. روخوانی کلمات کاربرگ کار شود.
قرآن اول شروانفر، زهرا
فعالیت: پرسش شد. صفحات 58 و 59 تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: صفحه‌ی 130 تدریس شد. درس‌های قبل کار شد.
تکلیف خانه: صفحات 163 و 164 انجام شود.
علوم اول شروانفر، زهرا
فعالیت: پرسیده شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 94 و 95 و 96 انجام شود و دوشنبه بیاورند.
فارسی اول شروانفر، زهرا
فعالیت: روخوانی و تمرین و مرور درس‌های قبل انجام شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 149 و 150 و روخوانی و املا کار شود.
زبان انگلیسی اول ریاحی، الهام
فعالیت: درس‌های قبل مرور شد.