اصفهان - دبستان دوره‌ی دوم پسران؛ کلاس امید

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: مبحث خط و زاویه صفحه‌ی 102 تدریس و حل شد.
تکلیف خانه: تمرین صفحه‌ی 107 در کتاب حل شود. در علوی صفحات 148 تا 152 خوانده و صفحه‌ی 155 حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: پرسش کلاسی انجام شد. کاربرگ‌ها حل شد.
تکلیف خانه: در علوی درسنامه‌ی درس 10 خوانده شود و صفحات 134 و 136 حل و آورده شود.
زبان انگلیسی ششم کلبی ها، آرزو
فعالیت: /Report/ درک مطلب و متن صفحه‌ی 108 کتاب پرسیده شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی از درس 13 برگزار می‌شود. /workbook/ تا پایان صفحه‌ی 108 حل و آورده شود.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: درس 18 تدریس و درس 17 پرسیده شد.
مهارت زندگی رئیسی فیل آبادی، نرگس
فعالیت: درس هنر طراحی حجم و روش سایه‌زنی خطی ( هاشوری ) انجام شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 221 و 222 حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
تکلیف خانه: فصل 8 و 9 جزوه‌ی دفتر خوانده شود.
فارسی ششم فاتحی، راضیه
فعالیت: واژه‌آموزی و شعر شیر خدا تدریس شد. نگارش درس 12 نوشته شد.
تکلیف خانه: شعر شیر خدا نوشته شود و آرایه‌های آن مشخص گردد. درسنامه‌ی در علوی درس 12 خوانده و به تمام سوالات پاسخ داده و آورده شود.
زبان انگلیسی ششم کلبی ها، آرزو
فعالیت: روخوانی متن صفحه‌ی 108 پرسیده شد. متن درک مطلب تدریس شد.
تکلیف خانه: متن درک مطلب خوانده و تمرین‌های آن حل و آورده شود. ریپورت آن پرسیده می‌شود. سی دی متن صفحه‌ی 108 کتاب گوش داده شود.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: درس 17 پرسیده و فعالیت‌های کتاب پاسخ داده شد.
تکلیف خانه: درس 17 پرسیده می‌شود. کاردستی مطالعات حتما آورده شود.
مهارت زندگی رئیسی فیل آبادی، نرگس
فعالیت: پیامدهای تصمیم‌گیری تدریس شد.
تکلیف خانه: درس هنر مداد /B 6/ و /B 8/ آورده شود.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: تمرین صفحه‌ی 101 حل شد. کاربرگ بررسی شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی از فصل 4 برگزار می‌شود. تمرین صفحه‌ی 106 در کتاب حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: فعالیت‌های کتاب پاسخ داده شد.
زبان انگلیسی ششم کلبی ها، آرزو
فعالیت: متن صفحه‌ی 108 کتاب /General/ تدریس شد.
تکلیف خانه: روخوانی صفحه‌ی 108 کتاب /General/ پرسیده می‌شود. جزوه‌ی /Family and Friends/ درس 8 آورده شود.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: دریاهای ایران تدریس شد.
تکلیف خانه: دریاهای ایران پرسیده می‌شود. دفتر تا درس دریاهای ایران کامل شود.
هدیه‌های آسمان ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: درس پرسیده شد. عید مسلمانان تدریس شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: مبحث دایره مرور شد.
تکلیف خانه: درسنامه‌ی علوی صفحات 142 و 143 خوانده شود، پرسیده می‌شود و صفحه‌ی 147 حل شود. برگه‌ی ارزشیابی در دفتر نوشته و حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.
فارسی ششم فاتحی، راضیه
فعالیت: روخوانی، معنی لغت درس 12 تدریس شد.
تکلیف خانه: رونویسی از درس 12 نوشته شود.
زبان انگلیسی ششم کلبی ها، آرزو
فعالیت: پوشه‌ی کار تکمیل و کاربرگ حل شد.
تکلیف خانه: /Reading/ صفحه‌ی 108 کتاب جنرال پیش‌خوانی شود.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
تکلیف خانه: دریاهای ایران پیش‌خوانی شود.
هدیه‌های آسمان ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
تکلیف خانه: دروس 10 و 11 و 12 پرسیده می‌شود.
قرآن ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: روان‌خوانی تمرین شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.
تکلیف خانه: استعداد تحلیلی صفحات 20 تا 24 حل و آورده شود.
علوم ششم قانع، شیما
تکلیف خانه: فردا ارزشیابی درس 6 تا 9 برگزار می‌شود.
فارسی ششم فاتحی، راضیه
فعالیت: برگه‌های در علوی بررسی شد.
تکلیف خانه: درس 13 پیش‌خوانی و معنی لغات جدید نوشته شود.
زبان انگلیسی ششم کلبی ها، آرزو
فعالیت: کاربرگ مرور و تکمیل شد. کاربرگ درک مطلب تمرین شد. صفحات 106 و 107 کتاب جنرال تدریس شد.
تکلیف خانه: جزوه‌ی درس 9 مرور /Family Friends/ تحویل داده شد و سه‌شنبه آورده شود. /Workbook/ آورده شود.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: قسمتی از درس 10 تدریس شد. جزوه‌ی اضافه گفته شد.