اصفهان - دبستان دوره‌ی دوم پسران؛ کلاس نوآوران1

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: نمونه سوال اضافه کار شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحات 228، 229 و 230 حل و آورده شود.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: کاربرگ و نمونه سوال اضافه حل شد.
فارسی ششم سلطانی حبیب آبادی، بهاره
فعالیت: نمونه سوال کار شد.
تکلیف خانه: آمادگی جهت ارزشیابی دیکته داشته باشند.
زبان انگلیسی ششم بهمن پور، هاجر
فعالیت: فیلم آموزشی جهت تقویت مهارت /Listening/ مشاهده شد.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: نمونه سوال اضافه حل شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: نمونه سوال و کاربرگ تمرین شد.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: ارزشیابی از کل کتاب گرفته شد.
تکلیف خانه: کاربرگ داده شده حل شود.
فارسی ششم سلطانی حبیب آبادی، بهاره
فعالیت: نمونه سوالات اضافه کار شد.
تکلیف خانه: درس 17 در علوی انجام شود.
هدیه‌های آسمان ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ داده شده حل شود.
قرآن ششم سلطانی حبیب آبادی، بهاره
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: کل کاربرگ و سوال اضافه کار شد.
تکلیف خانه: کاربرگ داده شده حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
تکلیف خانه: ارزشیابی از کل کتاب گرفته می‌شود.
فارسی ششم سلطانی حبیب آبادی، بهاره
فعالیت: نمونه سوالات اضافه کار شد.
زبان انگلیسی ششم بهمن پور، هاجر
فعالیت: ارزشیابی برگزار شد.
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
فعالیت: ارزشیابی کل کتاب گرفته شد.

گزارش گروه

ریاضی ششم شهابی شهمیرزادی، منصوره
فعالیت: کاربرگ حل شد.
تکلیف خانه: در علوی صفحه‌ی 190 حل شود.
علوم ششم قانع، شیما
فعالیت: نمونه سوال اضافه کار شد.
زبان انگلیسی ششم بهمن پور، هاجر
فعالیت: نمونه سوالات ارزشیابی کار شد.
تکلیف خانه: ارزشیابی کامل از دروس 1 تا 8 کتاب جنرال گرفته می‌شود. (کتبی)
مطالعات اجتماعی ششم قانع، شیما
تکلیف خانه: ارزشیابی از کل کتاب گرفته می‌شود.
تفکر و پژوهش ششم قانع، شیما
فعالیت: فعالیت‌های کتاب و خود ارزیابی پاسخ داده شد.