اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس دهم تجربی مدرسه

گزارش گروه

فارسی دهم فتحی، هاجر
فعالیت: درس دهم، انواع حروف ربط تدریس شد.
تکلیف خانه: تستهای علوی درس دهم انجام شود.
زبان انگلیسی دهم انتظام، مهتاب
فعالیت: آزمون گفتاری ترم1 گرفته شد.
شیمی دهم انوار، سلما
فعالیت: ساختار لوویس اکسید اسیدی و بازی تدریس شد.
تکلیف خانه: کوئیز از ساختار لوویس گرفته خواهد شد.
آزمایشگاه علوم تجربی دهم قویسی، فاطمه
فعالیت: آزمایشهای صفحه 44 و 45 انجام شد.

گزارش گروه

جغرافیای ایران دهم صداقت زادگان، محبوبه
فعالیت: تحویل اوراق امتحانی و پروژه کلاسی هوای پاک داده شد.
تکلیف خانه: آماده کردن پاورپوینت هفته آینده توسط دانش آموزان مشخص شده.
زیست‌شناسی دهم هراتیان، مرضیه
فعالیت: شبکه هادی قلب، چرخه ضربان قلب، برون ده قلبی، صفحات 52 و 53 تدریس شد.
تکلیف خانه: درس تدریس شده مطالعه شود.

گزارش گروه

فیزیک دهم نعمتی، ندا
تکلیف خانه: سوالات 368تا 371 کتاب همراه حل شوند. پرسش 2-8 صفحه 46 و تمرین 20 صفحه 52

گزارش گروه

زبان انگلیسی دهم انتظام، مهتاب
فعالیت: درس مرور شد و امتحان گرفته شد.
ریاضی دهم مجلسی، آسیه
فعالیت: درس و نکات و سوالات مهم مرور شد.
تکلیف خانه: هر شب 5عدد سوال در دفتر نوشته و انجام شود.

گزارش گروه

فیزیک دهم نعمتی، ندا
فعالیت: نیروی شناوری و اصل برنولی تدریس شد.
زیست‌شناسی دهم هراتیان، مرضیه
فعالیت: تدریس ساختار داخلی قلب و ساختار ماهیچه و ذکر نکات و اشکال و همچنین ذکر نکات تستی.
تکلیف خانه: خواندن مطالب تدریس شده.