اصفهان - متوسطه‌ی دوم دختران؛ کلاس دهم ریاضی مدرسه

گزارش گروه

زبان انگلیسی دهم انتظام، مهتاب
فعالیت: امتحان گفتاری ترم1 گرفته شد.
تفکر و سواد رسانه‌ای دهم شیرانی، افروز
فعالیت: درس 12 تدریس شد.
شیمی دهم انوار، سلما
فعالیت: رسم ساختار لوویس و حل تمرینات مربوطه انجام شد.
تکلیف خانه: کوییز از رسم ساختار لوویس گرفته می‌شود.
آزمایشگاه علوم تجربی دهم قویسی، فاطمه
فعالیت: آزمایش صفحه 44 و 45 انجام شد.

گزارش گروه

عربی دهم صهبا، فلک ناز
فعالیت: مرور تمام قواعد درسهای 1 تا 4 برای امتحان ترم انجام شد.
تکلیف خانه: در تاریخ 98/10/26 از درس1 تا 4 امتحان گرفته می‌شود.
فارسی دهم فتحی، هاجر
فعالیت: درس دهم تدریس شد.
تکلیف خانه: تستهای علوی درس دهم انجام شود. در تاریخ 98/11/09 از درسهای 5، 6 و 8 امتحان گرفته می‌شود.
نگارش دهم فتحی، هاجر
فعالیت: درس جدید داده شد و انشاء مربوط به آن نوشته شد.

گزارش گروه

ریاضی دهم ترکیان، آزاده
فعالیت: تدریس سهمی انجام شد.
فیزیک دهم نعمتی، ندا
فعالیت: بررسی سوالاهای تکلیف داده انجام شد و فیلم مربوط به درس نمایش داده شد و فصل3 تدریس شد.
شیمی دهم انوار، سلما
فعالیت: بررسی امتحان و تدریس تا صفحه 54 انجام شد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی دهم انتظام، مهتاب
فعالیت: تصحیح امتحان در کلاس انجام شد.
جغرافیای ایران دهم صداقت زادگان، محبوبه
فعالیت: تصحیح امتحان در کلاس انجام شد.
ریاضی دهم ترکیان، آزاده
فعالیت: بررسی سوالات امتحان در کلاس انجام شد.

گزارش گروه

دین و زندگی دهم اوقانیان، سعیده
فعالیت: بررسی امتحان و گرفتن آزمون قرائت قرآن
هندسه‌ی دهم نظری، ژینوس
فعالیت: بررسی امتحان و تحلیل امتحان، تحلیل عملکرد دانش آموزان و بررسی نقاط ضعف و نحوه عملکرد دانش آموزان در آزمونها
تکلیف خانه: تکلیفهای گفته شده طبق قانون هر شب 3 تست و سوالهای داده شده حل شود.
فیزیک دهم نعمتی، ندا
فعالیت: تدریس نیروی شناوری و حل سوال 362 همراه و تدریس اصل برنولی و سوالهای کتاب.
تکلیف خانه: سوال 11 و 12 کتاب کار و سوال 368 تا 370 صفحه 72 کتاب همراه حل شود.